Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du klage til Gældsstyrelsen.

Du kan enten:

 • Klage over afgørelsen

  Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået i Gældsstyrelsen, kan du klage over den.

  • Fristen for at klage er 3 måneder efter du har modtaget et brev med afgørelsen. Under særlige omstændigheder vil klagen kunne behandles, selvom vi har modtaget den senere, fx hospitalsindlæggelse eller lignende, hvor det ikke har været muligt at fremsende klagen rettidigt.
  • Det er gratis at klage over Gældsstyrelsens afgørelser.

   

  Din klage skal indeholde alle de punkter, du vil klage over. For hvert punkt skal du skrive, hvorfor du mener, at afgørelsen er forkert. Sammen med klagen skal du vedlægge afgørelsen og de dokumenter, som støtter og underbygger din klage.

  Gældsstyrelsen kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter, at Gældsstyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger.

  Hvad sker der, hvis Gældsstyrelsen fastholder afgørelsen?

  Hvis Gældsstyrelsen efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen, sender vi din klage til Skatteankestyrelsen sammen med en udtalelse om sagen.

  Du skal være opmærksom på, at Skatteankestyrelsen kun kan tage stilling til, om betingelserne for at træffe afgørelsen er opfyldt og til indsigelser om kravets eksistens og størrelse, hvis indsigelserne vedrører Gældsstyrelsens sagsbehandling. Andre indsigelser, der vedrører kravet, skal rettes til den myndighed, som Gældsstyrelsen inddriver gælden for.

  Du har mulighed for at få et møde med en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Skriv dit ønske i klagen og et telefonnummer, hvor Skatteankestyrelsen kan kontakte dig.

  Klager over Gældsstyrelsens sagsbehandling

  Skatteankestyrelsen kan også behandle klager over gældens eksistens og størrelse, hvis det vedrører Gældsstyrelsens sagsbehandling af gælden. Det vil blandt andet sige, at Skatteankestyrelsen kan behandle klager over Gældsstyrelsens pålagte gebyrer.

  Hvilken adresse hos Gældsstyrelsen skal jeg sende klagen til?

  Du kan sende din klage til os pr. mail ved at logge på skat.dk/tastselv. Vælg "Kontakt", "Skriv", "Betaling og gæld", "Gæld og restance" og "Oversigt/afklaring af gæld".

  Du kan også sende din klage med posten til:

  Gældsstyrelsen
  Postboks 49
  4930 Maribo

 • Indbringe afgørelsen for domstolene

  Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået i Gældsstyrelsen, kan du enten klage over afgørelsen til Gældsstyrelsen, se ovenfor, eller indbringe afgørelsen for domstolene.

  • Fristen for at indbringe afgørelsen for domstolene er 3 måneder efter du har modtaget afgørelsen.
  • Der skal betales retsafgift ved indbringelse af afgørelsen for domstolene. Se domstolenes hjemmeside domstol.dk

   

  Hvordan indbringer jeg afgørelsen for domstolene?

  Du skal sende stævningen til den byret, som din bopæl hører under. Byrettens adresse fremgår af domstolenes hjemmeside domstol.dk.

  Stævningen skal udtages mod Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Du kan finde mere vejledning om sagsanlæg på domstol.dk.

  Særlig tidsfrist for indvendinger omkring forældelse

  Mener du, at din gæld var forældet, inden du modtog en afgørelse om et af de inddrivelsesskridt, som fremgår af nedenstående, skal du sende dine indvendinger inden klagefristen for inddrivelsesskridtet. Inddrivelsesskridtene betyder, at gæld får et senere forældelsestidspunkt.

  Tidsfristen for indvendinger omkring forældelse gælder kun, når udskydelsen af forældelsestidspunktet for din gæld skyldes, at vi har foretaget et af disse inddrivelsesskridt:

  • foretaget udlæg, altså solgt nogle af dine ejendele for at betale din gæld eller sikret din gæld ved pant i dine ejendele
  • truffet afgørelse om lønindeholdelse, altså tilbageholdt løn til betaling af din gæld
  • truffet afgørelse om særskilt lønindeholdelse, altså tilbageholdt 400 kr. af din løn til betaling af din gæld
  • truffet afgørelse om modregning, altså beholdt beløb du har til gode hos det offentlige til at betale din gæld
  • truffet afgørelse om at sætte inddrivelsen af din gæld på pause og udskyde forældelsestidspunktet for din gæld

   

  Tidsfristen for at sende dine indvendinger omkring forældelse er 4 uger eller 3 måneder

  Fristen for indvendinger gælder fra den dag, du har modtaget en afgørelse fra os om et af ovennævnte inddrivelsesskridt. Hvis du ikke sender dine indvendinger omkring forældelse af din gæld inden klagefristen over ovennævnte inddrivelsesskridt, mister du retten til at gøre indvendinger mod forældelsen.

  • Klagefrist over udlæg er 4 uger, med mulighed for forlængelse op til 1 år.
  • Klagefrist over afgørelser er 3 måneder.

   

  Dine indvendinger skal som udgangspunkt sendes til Gældsstyrelsen, men kan også tages med i indbringelsen for domstolene, da domstolene kan tillade, at nye spørgsmål behandles (dvs. selv om vi ikke har taget stilling til spørgsmålet tidligere).

 • Gøre indsigelse over sagsbehandlingen

  Er du utilfreds med sagsbehandlingen i Gældsstyrelsen, har du mulighed for at sende en indsigelse, altså sende dine indvendinger, til Gældsstyrelsen. Det kan for eksempel være en indsigelse over lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd.

  Din indsigelse skal være skriftlig, og du kan sende den pr. mail til: klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

  Administrations- og Servicestyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

  Når Gældsstyrelsen har modtaget din henvendelse, bliver den sendt videre til direktøren i Gældsstyrelsen, som svarer på indsigelsen. Er du ikke tilfreds med det svar, du får fra direktøren, har du mulighed for at få Borger- og retssikkerhedschefen til at tage stilling til svaret.

  Du skal være opmærksom på, at din indsigelse over sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i selve afgørelsen i din sag. Men du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din indsigelse kan betyde, at der bliver set nærmere på vores måder at arbejde på, og om der er brug for at ændre på vores arbejdsgange.

  Du skal også være opmærksom på, at din indsigelse over sagsbehandlingen ikke sætter din sag i stå. Det betyder, at vi kan gå videre med din sag.

Ofte stillede spørgsmål om klager

 • Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg er utilfreds med behandlingen af min sag hos Gældsstyrelsen?

  Det afhænger af, hvad du er utilfreds med.

  Hvis du er utilfreds med den konkrete afgørelse, skal du følge den klagevejledning, du har fået tilsendt i forbindelse med afgørelsen af din sag.

  Hvis du er utilfreds med selve sagsbehandlingen i forhold, der ikke har noget med indholdet i den konkrete afgørelse at gøre, kan du sende din indsigelse pr. mail til klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

  Administrations- og Servicestyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

  Din indsigelse kan fx være over:

  • Lang sagsbehandlingstid
  • Mangelfuld vejledning
  • En medarbejders adfærd
  • Mistanke om brud på Gældsstyrelsens tavshedspligt.


  Din indsigelse bliver sendt videre til direktøren i Gældsstyrelsen, som svarer på din indsigelse. Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du får fra direktøren, har du mulighed for at få svaret behandlet af Borger- og retssikkerhedschefen.

 • Hvem kan gøre indsigelse over den konkrete sagsbehandling?

  Det kan alle, der selv har oplevet nogle forhold i forbindelse med Gældsstyrelsens behandling af deres egen sag, som de er utilfredse med.

 • Hvordan gør jeg indsigelse over sagsbehandlingen?

  Din indsigelse skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af, hvad du er utilfreds med. Du er velkommen til at vedhæfte et eller flere bilag, som du finder relevante for vores behandling af din indsigelse.

  Indsigelsen sendes pr. mail til klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

  Administrations- og Servicestyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

 • Hvad kan Borger- og retssikkerhedschefen gøre?

  Borger- og retssikkerhedschefen har mulighed for at fremsætte kritik, afgive henstillinger og i øvrigt fremsætte sin opfattelse af en sag. Derimod har Borger- og retssikkerhedschefen ingen muligheder for at tvinge Gældsstyrelsen til at træffe bestemte afgørelser eller andre beslutninger. Borger- og retssikkerhedschefen kan heller ikke træffe afgørelser.

  Læs mere om Borger- og retssikkerhedschefen

 • Hvad sker der, når jeg har sendt min indsigelse?

  Når Gældsstyrelsen modtager din indsigelse, får du en kvittering med oplysning om, at den er modtaget, og at den er sendt videre til den person, der skal behandle klagen.

  Det betyder, at din klage bliver sendt til direktøren for Gældsstyrelsen, som er første instans i behandlingen. Her gennemføres en vurdering af de punkter, du er utilfreds med, og de involverede medarbejdere høres. Når sagen er færdigbehandlet, får du svar fra direktøren for Gældsstyrelsen.

  Er du ikke tilfreds med svaret, har du mulighed for at få det behandlet af Borger- og retssikkerhedschefen, der er anden instans i behandlingen af indsigelser over Gældsstyrelsens sagsbehandling m.v.

  Borger- og retssikkerhedschefen indhenter og vurderer materialet fra den første behandling af din indsigelse og det svar, du modtog. På den baggrund kommer Borger- og retssikkerhedschefen med en udtalelse, der er endelig.

 • Hvornår kan jeg forvente svar?

  Behandlingen af indsigelser skal normalt være afsluttet inden for 6-8 uger. Men der kan være forhold, der gør, at svartiden kan blive længere. Hvis det er tilfældet, får du brev om, hvornår du så kan forvente svar.

 • Er der en frist for, hvornår jeg skal reagere, hvis jeg vil gøre indsigelse over Gældsstyrelsens sagsbehandling?

  Nej, der er ingen indsigelsesfrist.

 • Hvad får jeg ud af at sende en indsigelse over sagsbehandlingen?

  Du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din indsigelse kan betyde, at der bliver set nærmere på Gældsstyrelsens måder at arbejde på, og om der er brug for at ændre på Gældsstyrelsens procedurer og arbejdsgange.

  Din indsigelse kan dog ikke føre til ændringer i afgørelser, der er truffet i forbindelse med din sag.

 • Hvad har jeg af muligheder, hvis jeg stadig ikke er tilfreds, når borger- og retssikkerhedschefen har behandlet min sag?

  Borger- og retssikkerhedschefens svar er endeligt, og du kan ikke klage over svaret til andre i Skatteministeriet.