Roller og ansvar som rettighedshavere

En rettighedshaver er i denne sammenhæng betegnelsen for en borger, en virksomhed eller en instans, der anmelder rettigheder i henhold til transporter i udbetalinger fra det offentlige. Som rettighedshavere regnes også udlægshavere.

Udbetalinger til en borger eller en virksomhed, kan med dennes accept, overdrages ved transport til den rettighedshaver, der står i transportdokumentet. Gældsstyrelsen sikrer, at en eventuel beløbsbegrænsning, der er oplyst på transporten, respekteres.

For at sikre korrekt dækningsrækkefølge skal anmeldelser om henholdsvis modtagne transporter og foretagne udlæg ske til Gældsstyrelsen i tilfælde, hvor det offentlige er udbetalende myndighed.

 • Underretningspligt

  Når Gældsstyrelsen modtager en anmeldelse af en transport eller et foretaget udlæg registreres det i inddrivelsessystemet, hvorefter Gældsstyrelsen bekræfter registreringen over for både transportgiver og transporthaver. Hvis Gældsstyrelsen afviser at notere en transport eller et udlæg, orienteres som udgangspunkt alene transporthaveren.

 • Anmeldelse af transporter og udlæg

  Anmodninger om transporter eller udlæg i papirformat sendes til:

  Gældsstyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

  Der er herudover mulighed for at indsende såvel transporter som foretagne udlæg digitalt i en krypteret mail under følgende betingelser:

  • Transporten og/eller udlæg skal vedhæftes mailen som PDF-fil. Der kan vedhæftes op til 50 filer pr. mail.
  • Der kan ikke indsendes oplysninger i selve mailen. Denne vil blive slettet uden videre og vil således ikke blive læst.

   

  Mailen sendes til: Transporter@ADST.dk

  Hvis Gældsstyrelsen modtager en mail med et filformat, som ikke kan behandles, vil mailen blive afvist. Tilsvarende vil der være krypteringssystemer, som det ikke er muligt at anvende på nuværende tidspunkt. Rettighedshaver vil i disse situationer modtage besked om afvisning af transporten og/eller udlægget.

  Gældsstyrelsen henviser i ovenstående situationer til i stedet at indsende transporten og/eller udlægget i papirform. 

 • Vilkår for registrering af transporter og udlæg

  For at sikre korrekt dækningsrækkefølge skal anmeldelser om henholdsvis modtagne transporter og foretagne udlæg, i tilfælde hvor det offentlige er udbetalende myndighed, ske til Gældsstyrelsen.

  Gældsstyrelsen registrerer transporter og udlæg på lige fod med fordringer og således, at transporten eller udlægget indgår i dækningsrækkefølgen efter de gældende regler herom. Hvis transporten eller udlægget efter disse regler opnår dækning, afregner Gældsstyrelsen direkte til rettighedshaver.

  For at kunne få noteret en transport hos Gældsstyrelsen er der nogle krav, der skal være opfyldt, blandt andet:

  • Transporten skal være underskrevet af både transportgiver og transporthaver.
  • Dokumentet skal indeholde både transportgivers og transporthavers:
   • Navn
   • Adresse
   • CPR-nummer/CVR-nummer
  • Transporten skal angive hvilken type krav, den omfatter. Af hensyn til korrekt notering og styring af afregningen af transporten, kan der alene angives én type krav i transportdokumentet.
  • Transporten skal være givet efter udløbet af den afregningsperiode, som kravet vedrører. Se nærmere om afregningsperioderne for de enkelte krav i Den juridiske vejledning, afsnit A.D.12.4 Indholdsmæssige krav til transporten, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.
  • Transportdokumentet skal vedhæftes/medsendes selve anmodningen om notering af transporten.