Roller og ansvar som fordringshaver

Hvis I er registreret og oprettet som fordringshaver hos Gældsstyrelsen, kan I læse om jeres generelle ansvar her.

 • I skal holde jeres registreringsvilkår ajourført

  I forbindelse med jeres oprettelse hos Gældsstyrelsen, har jeres myndighed- eller virksomheds CVR- eller SE-nummer fået tildelt et unikt fordringshaver-ID samt fået udarbejdet et individuelt aftalegrundlag.

  I jeres aftalegrundlag kan I læse mere om jeres specifikke roller og ansvar i forbindelse med overdragelse af fordringer.​

  Se jeres aftalegrundlag på siden Individuelle aftaler.

  Hvis jeres registreringsvilkår ændrer sig

  Ændringer i jeres registreringsvilkår kan blandt mange forskellige årsager være:

  • sammenlægning af to CVR/SE-numre (fx to statslige styrelser, som lægges sammen til én styrelse eller en fusion af to forsyningsvirksomheder),
  • ændret navn,
  • ophørt CVR/SE-nummer osv.


  I mange tilfælde vil disse ændringer aflede et behov for at få opgjort og afstemt jeres eksisterende fordringsmasse med henblik på at ”flytte” gælden til rette aftale. Denne flytning kaldes et fordringshaverskifte, men er i praksis udtryk for registrering af rette kilde/ejer til gælden. Det er derfor vigtigt, at I får registreret jeres fordringshaverskifte blandt andet af hensyn til fremtidige afregninger af inddrevet gæld.

  Konsekvensen ved manglende opdatering af aftaler kan fx være, at vi ikke kan gennemføre afregninger til jer, eller at vi ikke kan afklare spørgsmål til gældsforholdet, hvorfor større eller mindre gældsposter vil bortfalde i én samlet nulstilling af udestående gæld på den ikke-opdaterede aftale.

  Såfremt der sker ændringer i jeres interne struktur, beder vi jer derfor om at rette henvendelse til vores fordringshaversupport, så vi sammen kan få opdateret jeres informationer.

 • I skal opbevare dokumentation og data

  I skal sørge for at opbevare al dokumentation og data for jeres fordringer – også efter jeres overdragelse til inddrivelse. Dokumentationen er vigtig i forbindelse med tvivlsspørgsmål, hvis skyldner henvender sig på et senere tidspunkt.

  Derudover kan der fortsat være behov for opbevaring af dokumentation, selvom fordringen er betalt, forældet, eftergivet, der er givet gældssanering eller lignende. Dette afhænger af den konkrete situation og de relevante arkiveringsregler hos jer.

  I skal derfor være opmærksomme på de regler, der er i blandt andet forvaltningsloven, offentlighedsloven, arkivloven, databeskyttelsesloven og -forordningen. Herudover kan særlovgivning også indeholde regler om, hvad I skal opbevare og hvor længe – altså regler, som alene gælder for jeres fordringer, og ikke generelt.

  Baggrunden herfor er blandt andet, at fordringer i visse situationer kan genopstå som værende under inddrivelse. Når fordringen er under inddrivelse, kan der komme indsigelser til den, der skal afklares ved hjælp af dokumentation. Fx kan fordringer, der er delvist eftergivet eller omfattet af gældssanering, under visse betingelser genopstå som en fordring under inddrivelse.

 • I skal sikre korrekt stamdata på jeres fordringer

  Det er jeres ansvar at sikre, at I kun overdrager fordringer, der ikke er forældede, har de nødvendige stamdata samt lever op til gældende GDPR-krav. Derved kan vi korrekt og lovligt administrere og inddrive jeres fordringer.

  I kan se de generelle definitioner for stamdatafelterne samt særlige krav i forhold til GDPR under punkterne "I skal sikre, at fordringernes stamdata overholder kravene til datafeltets indhold" og "I skal overholde gældende GDPR-krav" på siden Generelle krav til fordringer.

  I forbindelse med jeres tilslutning til PSRM har der været fokus på, at alle jeres fordringstyper lever op til de opstillede datakrav. Disse datakrav har til formål at sikre korrekt praksis fremover, og er udspecificeret i jeres aftalegrundlag under sektionen Individuelle aftaler.

   

 • I skal sikre, at en fordrings saldo løbende opdateres

  Efter jeres overdragelse af en fordring til inddrivelse, vil alle saldomæssige aktioner som udgangspunkt ske i vores inddrivelsesarbejde.

  Dog kan der opstå situationer, hvor I som fordringshaver bliver opmærksomme på, at en fordrings saldo er for høj eller for lav. Hvis I bliver opmærksomme på dette, skal I uden ugrundet ophold sørge for at korrigere saldoen, så den igen er retvisende.

  Det er derfor vigtigt, at I løbende sikrer, at jeres fordringers saldi hele tiden er retvisende. På denne måde sikrer vi, at inddrivelsen forløber lovligt, og at skyldner undgår uretmæssige aktioner.

  Vi indkalder jer løbende til afstemning

  Som et supplement til at sikre en korrekt inddrivelse, indkalder vi jer løbende til afstemning af jeres fordringsmasse i PSRM. Læs mere om afstemningsøvelsen på siden Afstemning

 • I skal anmode om nye fordringstyper, hvis behovet opstår

  I forbindelse med jeres tilslutning til PSRM, har vi oplyst jer omkring, hvilke fordringstyper I kan anvende. I finder jeres tilgængelige fordringstyper i jeres aftalegrundlag.

  Hvis I i fremtiden får behov for nye fordringstyper, skal I kontakte vores fordringshaversupport.

  Her vil vi afdække, hvorvidt I kan blive tilkoblet en allerede eksisterende fordringstype, eller om der skal oprettes en ny fordringstype til jeres specifikke behov. Herefter tilpasser vi jeres tilslutning samt aftalegrundlag til PSRM.

  Vær opmærksom på at oprettelse af ikke allerede eksisterende fordringstyper kan være en længere proces. Processen omfatter blandt andet, at vi i samarbejde med jer, får afdækket det retlige grundlag, jeres praksis samt stamdatakrav og filterregler for den kommende fordringstype.

 • I skal holde jer opdateret på retsgrundlaget for jeres områder

  Det er jeres ansvar at kende jeres lovgrundlag samt at informere os, hvis lovgivningen ændrer sig.

  Vi har i samarbejde et fælles ansvar om at sørge for, at jeres aftalegrundlag er opdateret i forhold til retsgrundlaget, herunder ny lovgivning.

  Da I har indgående kendskab til jeres retsgrundlag, praksis, domme osv., opfordrer vi derfor til, at I kontakter vores fordringshaversupport, når der sker ændringer i lovgrundlaget for jeres specifikke områder.