Gå til sidens indhold

Gældsstyrelsen etablerer advokatpanel

For at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen vedrørende Gældsstyrelsens samarbejde med advokater i konkurssager etablerer Gældsstyrelsen et panel af advokater, som gerne vil påtage sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Alle ansøgere, der kan dokumentere at leve op til nedenstående krav, kan søge optagelse i panelet:
• Ansøger er praktiserende advokat
• Ansøger har flere års erfaring som kurator i konkurssager
• Ansøger er på ansøgningstidspunktet under 70 år
• Ansøger har på ansøgningstidspunktet ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger beløbet i retsplejelovens § 121, stk. 3.

Ansøgningsfristen er senest torsdag den 28. februar 2019.

Panelet vil blive inddelt i grupper efter retskredse. Ansøgerne skal derfor søge optagelse i den/de del(e) af panelet, der dækker den/de retskreds(e), de har forretningssted i. Forretningsstedet skal forstås som det sted, hvorfra man driver sit virke som advokat. Derfor er virksomhedens hovedadresse i fx CVR-registret ikke nødvendigvis af betydning. Når en advokat derfor søger om optagelse i Gældsstyrelsens panel, vil det være afgørende, hvorfra vedkommende arbejder. Såfremt en advokat arbejder fra flere kontorer, der eksempelvis geografisk henhører til to forskellige retskredse, vil advokaten kunne søge optagelse i panelet i to retskredse.

Deltagere i panelet, herunder disses oplyste kompetencer og erfaringer, forventes offentliggjort medio marts 2019 på www.gaeldst.dk/advokatpanel.

Bemærk: Paneldeltager modtager ingen form for vederlag direkte fra Gældsstyrelsen for deltagelse i panelet eller for udførelse af bobehandling i de konkurssager, hvor paneldeltager indstilles til kurator af Gældsstyrelsen og på baggrund heraf udpeges af skifteretten.

Ansøgning, samarbejdsvilkår og dokumentation

Ansøger skal i ansøgningen oplyse og beskrive egne kompetencer og erfaringer, og eventuelt hvorvidt han/hun har et særligt branchekendskab og/eller lokalkendskab mm. Ansøger skal i ansøgningen afgive samtlige oplysninger, som må antages at være af betydning for Gældsstyrelsens vurdering af ansøgers ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for advokatbeskikkelse samt dokumentation for, at evt. forfalden gæld til det offentlig er betalt forinden indgivelse af ansøgning.

Ved ansøgning skal ansøger desuden acceptere de samarbejdsvilkår, der vil være gældende i relation til deltagelsen i panelet. Hent samarbejdsvilkårene her.

Ansøgning, samarbejdsvilkår i udfyldt og underskrevet form samt relevant dokumentation kan sendes sikkert til Gældsstyrelsen via link til ansøgningen nedenfor.

Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen mv. kan rettes til chefkonsulent Nanna Adamsen på tlf.: 72 37 40 79 eller fuldmægtig Daniel Thumilaire-Muhs på tlf.: 72 37 23 42. Spørgsmål kan også sendes til Daniel.Thumilaire-Muhs@gaeldst.dk

Se annonce om Gældsstyrelsens advokatpanel her.