Underretningsmeddelser

Vejledningen nedenfor er alene rettet mod det gamle inddrivelsessystem. Der vil snarest blive opdateret information, der retter sig mod såvel det nye som det gamle inddrivelsessystem.

Gældsstyrelsen genererer underretningsmeddelelser til fordringshaverne. Underretningsmeddelelserne fungerer som kvitteringer på de handlinger, der sker mellem Gældsstyrelsens inddrivelsessystem og system-til-systemløsninger henholdsvis den nye fordringshaverportal:

 • Hvis fordringshaver anvender system-til-systemløsning, skal systemleverandør eller fordringshaver selv hente underretningsmeddelelserne via en service i eget debitorsystem.
 • Fordringshavere, der tidligere har anvendt den gamle fordringshaverportal, modtager underretning som hidtil, dvs. gennem e-Boks.

Underretningsmeddelelser er en samlebetegnelse for nedenstående meddelelser. 

 • Underretning om returnering

  Gældsstyrelsen har mulighed for at returnere fordringer til fordringshaver. I den forbindelse anvendes følgende årsagskoder:

  Returneringskode Beskrivelse af returneringskode
  AFTL Gældsstyrelsen returnerer fordringen efter aftale med fordringshaver.
  ANDN Returnering af fordringen ledsages af en forklarende tekst til fordringshaver.
  KLAG Hvis skyldner via Gældsstyrelsen har klaget over, at en fordring er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, og fordringshaver ikke har behandlet klagen inden for rimelig tid, kan Gældsstyrelsen returnere fordringen til fordringshaver.

   

 • Underretning om udligning

  Underretning om udligning dannes, når der er bevægelser på en fordring.

 • Underretning om afregning

  Når Gældsstyrelsen afregner til en fordringshaver underretter vi om, hvilket identifikationsnummer (fx cpr-nr.) betalingen vedrører, beløbets størrelse, hvilken fordring der er tale om og dato for indbetaling.

  Selve udbetalingen sker efter den aftalte frekvens (ugebasis, månedsbasis m.fl.). Derfor vil udbetaling og afregningsmeddelelse ikke altid ske på samme tidspunkt.

 • Underretning om modregning

  Gældsstyrelsen underretter alene fordringshaver om modregning, når der er tale om en fordring kun til modregning.

  Underretningen træder ikke i stedet for en modregningserklæring

 • Underretning om afskrivning

  Når en fordring har mistet sin retskraft, fx på grund af forældelse eller er omfattet af kendelse om gældssanering, afskriver Gældsstyrelsen fordringen.

  Gældsstyrelsen orienterer fordringshaver om fordringsid og beløb. Hvis afskrivningen drejer sig om en fordring med flere hæftere, orienteres desuden om identifikationsnummer fx cpr-nummer.