Tilbagekaldelse og regulering af fordringer i DMI

Fordringshaver har til enhver tid mulighed for at op- og nedskrive og tilbagekalde fordringer, der tidligere er overdraget til Gældsstyrelsen.
Som udgangspunkt kan fordringer, der er omfattet af statsrefusion, ikke tilbagekaldes. Det gælder dog ikke ved tilbagekaldelse med årsagskoderne FEJL eller KLAG.

Tilbagekaldelse og regulering af fordringer

 • Virkningsdato

  Gældsstyrelsen bruger et helt centralt begreb "virkningsdato" som bestemmende for, fra hvilken dato en tilbagekaldelse og/eller regulering, ændring er gældende. Datoen er ligeledes styrende for beregning af renter ligesom den bestemmer, om en regulering bliver accepteret af Gældsstyrelsen.

  Vær opmærksom på, at fordringshaver måske bruger andre begreber, fx indbetalingsdatoer eller valørdatoer, men Gældsstyrelsen bruger begrebet virkningsdato.

  Som udgangspunkt accepterer Gældsstyrelsen en regulering, hvis virkningsdatoen ligger før eller er lig med den dato, en eventuel indbetaling eller regulering er foretaget i Gældsstyrelsen.

  For at opnå en korrekt renteregulering skal fordringshaver altid nedskrive og/eller tilbagekalde det fulde nedskrivnings-/tilbagekaldelsesbeløb.

  Undtagelse

  Hvis fordringshaver tilbagekalder en fordring, fordi der er indgået en betalingsordning med kunden, vil det altid være restsaldoen på indberetningstidspunktet for tilbagekaldelsen, som fordringshaver tilbagekalder. I disse tilfælde skal Gældsstyrelsen ikke regulere renten.

  Der er uddybende information om virkningsdato og renteberegning under de enkelte delemner.

 • Nedskrivning af fordringer med årsagskode INDB (indbetaling)

  Hvis skyldner betaler den fordring, som er overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, direkte til fordringshaver, skal fordringen af fordringshaver nedskrives med årsagskoden INDB.

  Hvis skyldner betaler fordringshaver samme dag eller før, at Gældsstyrelsen har modtaget en indbetaling, accepterer Gældsstyrelsen nedskrivningen af fordringen og må genanvende det overskydende beløb, hvis skyldneren har flere/andre fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

  Hvis skyldneren betaler fordringshaver efter, at Gældsstyrelsen har modtaget en indbetaling, er der to muligheder, dvs. virkningsdatoen ligger efter indbetalingsdatoen til Gældsstyrelsen:

  • Hvis hele fordringen er betalt til Gældsstyrelsen, afvises nedskrivningen.
  • Hvis fordringen er delvist betalt, anvender Gældsstyrelsen en del af nedskrivningsbeløbet og afviser den resterende del.

  Illustration af nedskrivning af fordring med årsagskoden INDB

 • Nedskrivning med årsagskode FEJL (fejlagtig påligning)

  Hvis en fordring er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen ved en fejl, skal fordringshaver tilbagekalde fordringen med årsagskoden FEJL.

  Gældsstyrelsen nedskriver fordringens saldo med det beløb, fordringshaver angiver.

  Gældsstyrelsen vil af hensyn til nulstilling af renteberegningen altid sætte virkningsdatoen som den oprindelige modtagelsesdato på fordringen, uanset hvilken dato fordringshaver indsætter.

  Illustration af nedskrivning af fordring med årsagskoden FEJL (fejlagtig påligning)

 • Nedskrivning med årsagskode REGU (regulering)

  Hvis en fordring nedskrives med årsagskode REGU, kan det skyldes flere ting.

  Hvis fordringen er betalt, afviser Gældsstyrelsen nedskrivningen.

  Hvis Gældsstyrelsen ikke har modtaget fuld betaling fra skyldneren, nedskriver Gældsstyrelsen fordringens saldo med nedskrivningsbeløbet.

  Hvis Gældsstyrelsen har modtaget delvis betaling på fordringen fra skyldneren, inden fordringshaver indsender en nedskrivning, og det beløb, der angives, overstiger den resterende gæld på fordringen, anvendes en del af nedskrivningsbeløbet til at dække restfordringen, og Gældsstyrelsen kan herefter genanvende det overskydende beløb til at dække andre fordringer eller afvise resten af beløbet.

  Gældsstyrelsen vil altid sætte virkningsdatoen lig den oprindelige registreringsdato/modtagelsesdato.

  Illustration af nedskrivning af fordring med årsagskoden REGU

 • Nedskrivning med årsagskode ANDN (anden)

  Hvis en fordring nedskrives med årsagskode ANDN, er der flere muligheder.

  Hvis kunden har betalt fordringen, før fordringshaver nedskriver fordringen med den dato, nedskrivningen skal gælde fra, afviser Gældsstyrelsen nedskrivningen.

  Hvis Gældsstyrelsen har modtaget delvis betaling på fordringen fra kunden, anvender Gældsstyrelsen en del af nedskrivningsløbet til dækning af fordringen, og resten af beløbet afvises.

  Illustration af nedskrivning af fordring med årsagskoden ANDN

 • Nedskrivning med årsagskode HÆFO (hæftelse forkert)

  Hvis der er mere end en hæfter på en fordring, og fordringshaver ønsker at fjerne én af hæfterne, skal hæftelsesforholdet nedskrives til 0.

  Herved annulleres alle evt. indsatser foretaget på den pågældende hæfter (herunder indbetalinger og modregninger), og saldoen nedskrives på hæfteren til 0. Herefter kan Gældsstyrelsen genanvende indbetalinger på fordringen foretaget af HÆFO-skyldneren til at dække evt. andre fordringer på HÆFO-skyldneren.

  Gældsstyrelsen vil af hensyn til nulstilling af renteberegningen altid sætte virkningsdatoen som den oprindelige modtagelsesdato på fordringen, uanset hvilken dato fordringshaver indsætter.

  Bemærk, at når årsagskoden ”HÆFO” anvendes til at nedskrive en hæfter i DMI, vil den konkrete hæfter blive suspenderet fra inddrivelse for at sikre, at der ikke sker inddrivelse eller modregning på en senere fejlagtig genetableret saldo.

   

  Illustration af nedskrivning af fordring med årsagskoden HÆFO

 • Tilbagekaldelse med årsagskode FEJL (fordring forkert)

  Hvis fordringshaver ønsker at tilbagekalde en fordring, som er forkert eller som ikke skulle have været indsendt til Gældsstyrelsen, skal den tilbagekaldes med årsagskode FEJL.

  Det vil altid være fordringens oprindelige saldo, der tilbagekaldes.

  Gældsstyrelsen nedskriver fordringens saldo til 0 og kan genanvende indbetalinger på fordringen til at dække eventuelle andre fordringer.

  Gældsstyrelsen vil altid sætte virkningsdatoen som den oprindelige modtagelsesdato på fordringen hos Gældsstyrelsen, uanset hvilken virkningsdato fordringshaver indsætter.

  Konsekvensen er, at alle foretagne dækninger herunder modregning og indbetaling vil blive hævet fra oprindelig oprettelse af fordringen og til den foretagne tilbagekaldelse; dvs. har fordringen forud for overdragelse til Gældsstyrelsen været oprettet som modregningsfordring, og blev der i denne tid fx placeret overskydende skat på fordringen, vil også disse dækninger blive løftet.

  Illustration af tilbagekaldelse af fordring med årsagskoden FEJL

 • Tilbagekaldelse med årsagskode HENS (henstand)

  Selv om fordringshaver har indsendt en fordring til Gældsstyrelsen, er det (bortset fra fordringer med statsrefusion) muligt for fordringshaver at give kunden henstand med betalingen.

  Fordringen skal så tilbagekaldes med årsagskode HENS.

  Gældsstyrelsen nedskriver restsaldoen pr. virkningsdato.

  Gældsstyrelsen vil altid anvende den dato, fordringshaver angiver som virkningsdato.

  Illustration af tilbagekaldelse af fordring med årsagskoden HENS

 • Tilbagekaldelse med årsagskode KLAG (klage over fordring)

  Hvis skyldner har klaget over fordringen, og fordringshaver er enig i, at fordringen ikke skulle have været sendt til Gældsstyrelsen, skal den tilbagekaldes med årsagskode KLAG.

  Fordringshaver skal indsætte den dato, som skal være gældende for tilbagekaldelsen, som virkningsdato.

  Gældsstyrelsen nedskriver restsaldo pr. virkningsdato og kan genanvende eventuelle indbetalinger, der er foretaget efter virkningsdatoen.

  Illustration af tilbagekaldelse af fordring med årsagskoden KLAG

 • Tilbagekaldelse med årsagskode BORD (betalingsordning)

  Hvis fordringshaver, efter at have indsendt fordringen til inddrivelse, har indgået en betalingsordning med skyldner, skal fordringen tilbagekaldes med årsagskode BORD. Det gælder dog ikke for fordringer med statsrefusion.

  Gældsstyrelsen sætter altid virkningsdatoen til tilbagekaldelsens indberetningsdato. Det vil altid være restsaldoen på dette tidspunkt, der tilbagekaldes.

  Det altovervejende udgangspunkt er, at fordringshaver ikke indgår betalingsaftaler efter overdragelse til inddrivelse. Der kan dog foreligge særlige omstændigheder, der gør, at en fordring skal tilbagekaldes – oftest med udgangspunkt i væsentlig ændring af skyldners forhold.

  Illustration af tilbagekaldelse af fordring med årsagskoden BORD

 • Hjælp til tilbagekaldelse og regulering af fordringer

  Hvis det i forbindelse med forsøg på tilbagekaldelse eller regulering af fordringer konstateres, at det systemteknisk ikke kan lade sig gøre, kan der i særlige tilfælde ydes bistand til at foretage den ønskede korrektion af fordringen.

  Det er en betingelse, at det dokumenteres, hvad de systemtekniske udfordringer er, da det altovervejende udgangspunkt (uanset om fordringshaver er system-til-system bruger eller portalbruger), at man selv forestår korrektionen.

  Ved enhver tvivl omkring brugen af tilbagekaldelse og regulering skal der rettes henvendelse til fordringshaver@gaeldst.dk.

 • Tilbagekaldelse med årsagskode ANDN (anden)

  Hvis fordringshaver ønsker at tilbagekalde en fordring, og ikke kan benytte FEJL, HENS, KLAG eller BORD, kan årsagskode ANDN benyttes.

  Gældsstyrelsen sætter altid virkningsdatoen til tilbagekaldelsens indberetningsdato.

  Det vil altid være restsaldoen på dette tidspunkt, der tilbagekaldes.

   

  Illustration af tilbagekaldelse af fordring med årsagskoden ANDN

 • Skabelon for nedskrivning af en eller flere fordringer

  Når du kontakter Gældsstyrelsen om nedskrivning af fordringer skal du angive en række oplysninger.

  Start med at kopiere indholdet af nedenstående skabelon over på jeres eget brevpapir. Gem dernæst skabelonen på din computer, og udfyld alle de angivne felter.

  Vedhæft til sidst skabelonen i en krypteret mail og send den til Gældsstyrelsens fordringshaversupport fordringshaver@gaeldst.dk.

  Når vi har foretaget korrektionen, sender vi en kvittering via en krypteret mail.

   

  Kopier venligst følgende indhold fra skabelon:

  Skabelon for nedskrivning

  Angiv oplysninger om fordringen

  Vedr.: [angiv fordringstype]

  Saldo: [angiv saldo ved overdragelse til Gældsstyrelsen]

  Årsag: [angiv nærmere begrundelse for nedskrivning]

  Reguleringsbeløb: [angiv nedskrivningsbeløb]

  Angiv yderligere oplysninger

  Skyldnerid [angiv cpr.nr./cvr.nr./se.nr.]

  Fordringsid. eller løbenummer (direkte fordringsid. eller eget referencenummer) [angiv fordringsid]

  Oversendelsesdato [angiv oversendelsesdato

  Virkningsdato (indbetalingsdato eller dato for tilbagetrækning) [angiv virkningsdato]

  Årsagskode [angiv årsagskode]

  (Se nærmere under Tilbagekaldelse og regulering af fordringer om årsagskoder)

  Sæt kryds

  __ Idet der foreligger nyt i sagen.

  __ Det skyldige beløb kr. [angiv beløb] er betalt, inddrivelsesrenter opretholdes.

  __ Det skyldige beløb kr. [angiv beløb] er betalt til [angiv egen myndighed], men kravet på inddrivelsesrenterne eftergives. Anmodningen om eftergivelse betragtes af Gældsstyrelsen som en tilbagesendelse af fordringen til fordringshaver. Ansvaret for eftergivelsen er derfor fordringshavers.

  Da det på nuværende tidspunkt ikke er systemteknisk muligt at tilbagesende fordringen, vil fordringen i administrativ praksis blive afskrevet af Gældsstyrelsen. Alle anmodninger om eftergivelse følges op med en kvitteringsskrivelse, når afskrivningen har fundet sted.

  __ Det skyldige beløb kr. [angiv beløb] er eftergivet af [angiv egen myndighed], hvorfor

  inddrivelsesrenter også bedes eftergivet.

  Med venlig hilsen

  [indsæt sagsbehandlernavn og fordringshavernavn]

 • Skabelon for tilbagekaldelse og regulering af fordringer

  Når du kontakter Gældsstyrelsen om tilbagekaldelse af fordringer skal du angive en række oplysninger.

  Start med at kopiere indholdet af skabelonen over på jeres eget brevpapir. Gem dernæst skabelonen på din computer og udfyld alle de angivne felter.

  Vedhæft til sidst skabelonen i en krypteret mail og send den til Gældsstyrelsens fordringshaversupport fordringshaver@gaeldst.dk

  Når vi har foretaget korrektionen, sender vi en kvittering via en krypteret mail.

   

  Kopier venligst følgende indhold fra skabelon:

  Skabelon for tilbagekaldelse og regulering

  Angiv oplysninger om fordringen

  Vedr.: [angiv fordringstype]

  Saldo: [angiv saldo ved overdragelse til Gældsstyrelsen]

  Årsag: [angiv begrundelse for tilbagekaldelse]

  Angiv yderligere oplysninger

  Skyldnerid [angiv cpr.nr./cvr.nr./se.nr.]

  Fordringsid. eller løbenummer (direkte fordringsid. eller eget referencenummer) [angiv direkte fordringsid]

  Oversendelsesdato [angiv oversendelsesdato

  Virkningsdato (indbetalingsdato eller dato for tilbagetrækning) [angiv virkningsdato]

  Årsagskode [angiv årsagskode]

  (Se nærmere under Tilbagekaldelse og regulering af fordringer om årsagskoder)

  Sæt kryds

  __ Idet der foreligger nyt i sagen.

  Sæt kryds

  __ Renter og gebyrer fastholdes

  __ Renter og gebyrer fastholdes ikke

   

  Med venlig hilsen

  [indsæt sagsbehandlernavn og fordringshavernavn]