Renteregler

Fordringer under inddrivelse hos Gældsstyrelsen forrentes med en årlig rente på 8,05 procent. Tilskrivningen af inddrivelsesrente betyder, at renten altid dækkes forud for hovedstolen. Fordringshaver skal derfor være opmærksom på, hvorvidt der faktisk ønskes tilskrivning af inddrivelsesrente.

Renteopsætning i det gamle inddrivelsessystem (DMI)

Har parterne aftalt en lavere rente, kan fordringshaver bestemme, at kravet ikke skal forrentes eller forrentes med en rentesats, som ikke overstiger den aftalte og som understøttes af Gældsstyrelsens it-system, der herefter beregner renten.

Har parterne aftalt en højere rente, kan fordringshaver vælge, at fordringen skal forrentes med inddrivelsesrenten eller med en rentesats, som ikke overstiger den aftalte og som understøttes af Gældsstyrelsens it-system, der herefter beregner renten.

Hvis fordringshaver ønsker at fastholde en aftalt rente, og denne ikke understøttes af Gældsstyrelsens it-system, skal fordringshaver selv beregne renten og løbende indsende oplysninger til Gældsstyrelsen om denne.

Om renteregler

 • Inddrivelsesrenten (hovedregel)

  Den harmoniserede inddrivelsesrente beregnes og tilskrives af Gældsstyrelsen, uanset hvem der er fordringshaver. Fra det tidspunkt, hvor Gældsstyrelsen påbegynder renteberegningen, er fordringshaver afskåret fra at beregne opkrævningsrenter. Herved påvirkes forrentningen af fordringer under opkrævning hos fordringshaveren ikke frem til første tilskrivning ved Gældsstyrelsen.

  Inddrivelsesrenten er en simpel rente, det vil sige, at der ikke beregnes rentes rente. Rentesatsen beregnes efter reglerne om renter og andre forhold ved forsinket betaling i rentelovens § 5, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014).  

  Pr. 1. juli 2016 er rentesatsen sammensat af en referencesats (Nationalbankens officielle udlånsrente) på 0,05 procent om året med et tillæg på 8 procent om året, svarende til 8,05 procent om året.

  Den simple rente medfører, at der beregnes rente af den egentlige hovedstol samt gebyrer tilknyttet denne fordring/hovedstol. Der beregnes som nævnt ikke rentes rente, og der beregnes ikke inddrivelsesrente af retsafgifter og administrative omkostninger.

  Inddrivelsesrenten tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelsen af fordringen hos Gældsstyrelsen. Tilhører fordringen Gældsstyrelsen (gebyrer tillagt efter rentelovens § 33 (lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014) tilskrives renten fra den 1. i måneden efter den måned, hvori fordringen er stiftet.

  Inddrivelsesrenten tilfalder fordringshaver som kompensation for den sene betaling. De gebyrer, Gældsstyrelsen opkræver i forbindelse med inddrivelsen, fx gebyr for lønindeholdelse, tilfalder staten. Det samme gør inddrivelsesrenten af Gældsstyrelsens gebyrer, uanset hvem der er fordringshaver for hovedkravet.

  Hvis en fordring tilbagekaldes af fordringshaver, og Gældsstyrelsen har beregnet inddrivelsesrenter, der endnu ikke er betalt på tilbagekaldelsestidspunktet, vil fordringshaver også få oplyst kravet på inddrivelsesrente. Det samme gælder, hvis Gældsstyrelsen returnerer et krav til fordringshaver.

   

 • Undtagelser for beregning af inddrivelsesrente

  Bødekrav (straffelovsbøder) er i gældsinddrivelsesloven §5 stk. 1 helt undtaget for beregning af inddrivelsesrente.

  Dagbøder, fx efter skattekontrolloven eller efter planlovens bestemmelser, vil dog være rentebærende efter ovennævnte hovedregel (inddrivelsesrente).

  Skatteministeren har ved bekendtgørelse undtaget en række fordringer for beregning af inddrivelsesrente, jf. ovennævnte hovedregel. Det drejer sig om følgende fordringstyper:

  Fordringer, baseret på gældsbrev.

  Det kan aftales med Gældsstyrelsen, at Gældsstyrelsen beregner morarenten som fastsat i gældsbrevet, dog afhængig af rentereglen og rentesatsen. Fordringshaver skal ved overdragelsen af fordringen til inddrivelse angive den aftalte rentesats, der eksplicit er nævnt i gældsbrevet, hvorefter Gældsstyrelsen fra den 1. i måneden efter overdragelsen fortsætter renteberegningen med den angivne rentesats.

  Fordringshaver har i dette tilfælde også en mulighed for selv at fortsætte morarente-beregningen i inddrivelsesperioden, og har mulighed for løbende at indberette disse morarenter til inddrivelse.

  Alternativt overdrages fordringen til inddrivelse og Gældsstyrelsen beregner inddrivelsesrente efter hovedreglen i gældsinddrivelsesloven §5 stk. 1. Da der er tale om en inddrivelsesrente, skal renten beregnes af Gældsstyrelsen.

  Fordringer med aftalt rente

  Det kan aftales med Gældsstyrelsen, at Gældsstyrelsen beregner morarenten som fastsat i aftalen, dog afhængig af rentereglen og rentesatsen. Så skal fordringshaver ved overdragelsen af fordringen til inddrivelse angive den aftalte rentesats, der eksplicit er nævnt i aftalen, hvorefter Gældsstyrelsen fra den 1. i måneden efter overdragelsen fortsætter morarente-beregningen med den angivne rentesats.

  Fordringshaver har i dette tilfælde også en mulighed for selv at fortsætte morarente-beregningen i inddrivelsesperioden, og har mulighed for løbende at indberette disse morarenter til inddrivelse.

  Fordringer, der hviler på en retsafgørelse

  Det kan aftales med Gældsstyrelsen, at Gældsstyrelsen beregner morarenten som fastsat i retsafgørelsen, dog afhængig af rentereglen og rentesatsen. Så skal fordringshaver ved overdragelsen af fordringen til inddrivelse angive den aftalte rentesats, der eksplicit er nævnt i retsafgørelsen, hvorefter Gældsstyrelsen fra den 1. i måneden efter overdragelsen fortsætter morarente-beregningen med den angivne rentesats.

  Fordringshaver har i dette tilfælde også en mulighed for selv at fortsætte morarente-beregningen i inddrivelsesperioden, og har mulighed for løbende at indberette disse morarenter til inddrivelse.

  Told

  Da rentesatsen på told er fastsat i en EU- retsakt, skal denne rentesats også anvendes i inddrivelsessituationen. Gældsstyrelsen vil foretage beregning af inddrivelsesrenter med den angivne rentesats fra den 1. i måneden efter overdragelsen.

 • Fradragsret for inddrivelsesrenter

  Fra den 1. januar 2020 er der ikke længere fradragsret for inddrivelsesrenter. Det gælder også for inddrivelsesrenter, der er påløbet gæld før den 1. januar 2020.

 • Indberetningspligt for opkrævningsrenter med videre

  I det omfang fordringshaver er indberetningspligtig for opkrævningsrenter i dag, gælder denne pligt uændret, indtil beregning af inddrivelsesrente påbegyndes i Gældsstyrelsen. For det skatteår, hvor fordringen overdrages, har fordringshaver indberetningspligten på årets tilskrevne opkrævningsrenter.

  Fordringshavernes indberetningspligt for fradragsberettigede hovedfordringer, fx underholdsbidrag og kontanthjælp med fradragsret, påvirkes ikke af, at fordringerne er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.