Liste over fordringstyper

Nedenstående liste over fordringstyper- og koder er alene rettet mod det gamle inddrivelsessystem DMI.

Liste over fordringstyper er senest ajourført den 30.06.2020.

 Fordringstypenavn

Fordringstypekode 

Aconto Arbejdsmarkedsbidrag PSACARB
Adfærdsregulerende afgifter til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen DAAEOGS
Administrativ fordring DFADMIN
Advokatomkostninger i forbindelse med uberettiget modtagne ydelse m.v. fra A-kasse FAAOUYD
Afgift af affald PAAFFLD
Afgift af alkoholsodavand PAALKSV
Afgift af ansvarsforsikring for motorkøretøj PAANSMK
Afgift af bekæmpelsesmidler PABKMDL
Afgift af bærbare batterier PABÆRBA
Afgift af CFC, HFC, PFC og SF6 PACFCHF
Afgift af chokolade PACHOKO
Afgift af cigarer, cerutter mv. PACIGAR
Afgift af cigaretpapir, skrå og snus PACIGPP
Afgift af cigaretter og pibetobak PACIGAP
Afgift af emballager (vægtafgift) PAEMBVA
Afgift af emballager og bæreposer PAEMBBP
Afgift af engangsservice PAENSER
Afgift af gevinstgivende spilleautomater PAGVSSP
Afgift af glødelamper mv. PAGLØDL
Afgift af kaffe og te mv. PAKAFFE
Afgift af konsum-is PAKONIS
Afgift af kul, varme og affaldsforbrænding PAKULVA
Afgift af kuldioxid PAKULDI
Afgift af kvælstof indeholdt i gødning PAKVÆLS
Afgift af kvælstofoxider PAKVÆLO
Afgift af ledningsført vand PALEDNV
Afgift af lotterigevinst PALOTGV
Afgift af lystfartøjsforsikring PALYSTF
Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat PAMINFO
Afgift af mineralvand PAMINVA
Afgift af Nikkel-cadmium, batterier PANICAB
Afgift af PVC folier PAPVCFO
Afgift af PVC og Ftalater PAPVCFT
Afgift af råstoffer PARÅSTF
Afgift af spildevand PASPLDV
Afgift af spiritus PASPIRI
Afgift af stenkul PASTENK
Afgift af svovl PASVOVL
Afgift af tobak PATOBAK
Afgift af vandindvinding PAVANDV
Afgift af vin og frugtvin m.v. PAVINFR
Afgift af visse olieprodukter PAAFVOP
Afgift af øl PAAAFØL
Afgift for råden over vejareal DARÅVEJ
Afgift og CO2-afgift af benzin PACOBEN
Afgift og CO2-afgift af varme ved forbrugsregistrering PACOAVA
Afgift til skifteretten DAARVEA
Afgifter, fiskerritegn DFAFFIS
Afgifter, Fødevarestyrelsen DFAFFØD
Afsoningsomkostninger DAAFSON
Aktieavancebeskatning DSAKTIE
Aktiv socialpolitik § 97A KFKILAS
Andet POANDEP
Andre krav - forsyningsselskab FOANKRF
Arbejdsgiverbidrag VSARGBD
Arbejdsmarkedsbidrag PSARBMB
Arbejdsmarkedsbidrag fra virksomheder VSARBMB
Arbejdsmarkedsbidrag til virksomheder VAARBMB
Arbejdsmarkedsbidrag, Renter PSARBRE
A-skat VAASKAT
A-skat           VSASKAT
Beboerindskudslån KFBEBOE
Beboerindskudslån, uden inddrivelsesrenter KFBEBOI
Begravelseshjælp DFBEGRA
Bidrag til EF-merværdiafgift   DFEFMER
Billån KFBILLÅ
Bo- og gaveafgift PABOGAV
Boligindskudslån KFBOLIN
Boligindskudslån, uden inddrivelsesrenter KFBOLIG
Boligistandsættelse, garanti KFBOIST
Boligopvarmning lejelovens § 46b FFBOLOP
Boligsikring KFBOSIK
Boligydelse KFBOLYD
Boligydelseslån KFBOLÅN
Bortskaffelse affald - husholdning FOBORAH 
Bortskaffelse affald - virksomhed FOBORAV
B-skat PSBSKAT
B-skat, Rente PSBSKRE
Byggetilladelse FFBYGTL
Bygningsgebyr FFBYGGB
Bøde - Forsvaret FOBØDFO
Bøde Finland - politiet POBØDFI
Bøde for overtrædelse af udstationeringsloven BØOVUDS
Bøde Grønland - politiet POBØDGR
Bøde Island - politiet POBØDIS
Bøde Norden - politiet POBØDNP
Bøde Norge - politiet POBØDNO
Bøde politiet POBØDPO
Bøde Sverige - politiet POBØDSV
Bøde, administrativ BØADMIN
Bøde, diciplinær BØBØDIC
Bøde, konfiskation BØBØKON
Bøder SKAT BØSKATT
Børnefamilieydelse KFBØFYD
Bådpladsleje KFBÅDPL
Civil omkostning, krav CFOMKCK
Civilretlig restance CFCIVIL
CO2-afgift PACOAFG
CO2-afgift af olie, gas og kul PACOAOG
Dagbøder skattekontrolloven BØDAGSK
Daginstitution KFDAGIN
Delpension DFDELPE
Digelag FFDIGEL
Diverse omkostninger RIS DFOMRIS
Diverse ophævede afgifter DAOPHÆV
Diverse, gebyr vedr. vejafgift MOGEVEJ
Dobbeltbeskatningsaftale DFDOBBE
Dødsboskat m.v. DSDØDSB
Eftergivelse af gæld efter ordningen for socialt udsatte grupper DFKVSUG
Eftergivelse af gæld SUG kontanthjælp DFKVSUK
Eftergivelse af gæld SUG renter DFKVSUR
Eftergivet gæld - Su-lån SGDETSS
Eftergivet gæld- tidligere statsgaranterede studielån SGDETSG
Efterlevelseshjælp DFEFTER
Efterregulering i henhold til dagbudslovendaginstitution DFEFDAG
Egenbetaling vedrørende kommunal tandpleje KFKOMTA
Ejendomsskat FFEJDSK
Ejer-Brugerskifte MOEJEBR
Ekspeditionsgebyr DGEKSPE
Ekspedtionsafgift, Intrastat DAEKSIS
El/gas/varme - forbrug/tilslutning FOEGVFT
El/gas/varme - vedligeholdelse FOEGVVE
Energiafgift af olie og gas PAENEOG
Energiafgift og CO2-afgift af natur- og bygas PACOANA
Energiafgift og CO2-afgift af El PACOAEL
Erstatning POERSPO
Erstatning andre POERSAN
Erstatning Rigspolitichefen POERSRP
Erstatningskrav DFERSTA
Erstatningskrav, Bibliotek DFERSBI
Erstatningskrav, bibliotek - med annerkendelse eller kvit. tilbud DFERSBA
EØS Dagpenge FADPEØS
Fakturarestancer for offentlig indtægtsdækket virksomhed DFFAKTV
Fedtafgift PAFEDTA
Fejlagtig modregnet børne- og ungeydelse DFFMBFY
Fleksydelse til Kommunen/Udbetaling Danmark DFFLYDS
Flytteregning KFFLYTT
Folkeregisterbøde, efter 31/5-2003 BØFOLKE
Fondsskat acontoskat ordinær VSFONAC
Fondsskat/Slutskat VSFONSK
For meget tilskud privat børnepasning KFFMTPB
For meget udbetalt barselsdagpenge DFFUBDP
For meget udbetalt børnetilskud KFFMUBT
For meget udbetalt fleksydelse DFFLEKS
For meget udbetalt i henhold til servicloven DFFUIHS
For meget udbetalt løn DFFMUDL
For meget udbetalt pension DFFMUPE
Forbrugsafgift DFFORBR
Forbrugsbegrænsende afgifter PAFORBB
Forbrugsrenteafgift   PSFOREA
Fordring vedr. pas og kørekort DFPASKØ
Fordringer fra udlandet DFFOUDL
Fordringer til kommunen med betalingsregulativ KFBEREG
Forsikrede arbejdsgiver SFFORAG
Forskudsvis moms VSDIVMO
Forskudsvis udbetaling af sygedagpenge KFFORUS
Fortringsberettiget krav vedr. udlejningsejendomme FFFKVUD
Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter VSDIVEN
Garantiforpligtelse, Almenboligloven DFGAFAL
Garantiforpligtelse, udlændingelovens § 9 DFGAFPL
Gebyr alm. Nummerplade MOGEALM
Gebyr daginstitution GEDAGIN
Gebyr for ejendomsskat GEGEBEJ
Gebyr for lønindeholdelse GELOENI
Gebyr for rykker GERYKKE
Gebyr for rykker på betalingsordning GERYBET
Gebyr for tilsigelse GETILSI
Gebyr og afgift til kommune GEAFGOP
Gebyr, dæk DGGPDÆK
Gebyr, gevinstgivende spilleautomater  DGGEGSP
Gebyr, Inddrivelse GEINDDR
Gebyr, inddrivelse (s-løn) GEINDSL
Gebyr, levnedsmiddelkontrol DGLEVNE
Gebyr, lønindeholdelse (s-løn) GELOENS
Gebyr, Opkrævning GEOPKRÆ
Gebyr, Opkrævning (s-løn) GEOPKRS
Grøn ejerafgift MOGRØEJ
Gæld baseret på lånedokument DFGLÅDK
Gæld i forbindelse med kontrol m.v. DFGÆLKO
Gæld til andet off.ejet selskab - med udpantningsret og lønindeholdelsesret DFGTAOM
Gæld til kommune KFGÆTKO
Gæld til kommune - med fortrinsret FRGÆTKO
Gæld til kommune - med udpantningsret KFGÆTKM
Gæld til kommune - uden udpantningsret KFGÆTKU
Gæld til region - med udpantnings- og lønindeholdelsesret RFGÆTRM
Gæld til region - uden udpantnings- og lønindeholdelsesret RFGÆTRU
Gæld til Statsinstituioner - med udpantnings- og lønindeholdelsesret DFGÆLST
Hegnsyn FFHEGNS
Hjemmehjælp KFHJEHJ
Husleje DFHUSLE
Inddrivelssesrenter genindsendt REINDGI
Indfriede fiskeribanklån DFINDFI
Inkassoomkostninger OMINKAS
Jordflytningsgebyr FFJORDF
Kautionslån KFKAUTI
Kautionslån - uden inddrivelsesrente KFKAUTU
Kirkegårde, gravsted KFKIRKE
Konfiskation POKONPO
Kontanthjælp §§ 91-94 (brutto) KTBRUTT
Kontanthjælp, §§ 91-94 (netto) KTNETTO
Kontanthjælp, dom KTKTDOM
Kontrolafgift jf. jernbaneloven DAKONTR
Konverterede underholdsbidrag UHKONVE
Krav fra EU lande iht bistandsaftale​ DFKFEUD
Krav fra EU-lande iht. lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer m.v. DFKFEUB
Krav fra udlandet iht. bistandsoverenskomst/direktiv DFKFUBI
Krav i henhold til beredskabsloven DFBERED
Kulbrinteskat/Slutskat VSSKULB
Landindvindingslag FFLANDI
Ludomaniafgift PALUDOM
Lønsumsafgift VSLØAFG
Lån til indefrysning af ejendomsskatter KFINFRY
Lån, lov om aktiv socialpolitik KFLOASO
Medielicens (til DR) LIMEDIE
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse FAMIARB
Miljøbidrag, udtjente biler PAMIBUB
Miljøgebyr DGMILJØ
Misligholdt FM-krav SGMFMAA
Misligholdt FM-krav SGMISFM
Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav (AF) SGMFMAF
Misligholdt FM-krav - Bopælskrav (BO) SGMFMBO
Misligholdt FM-krav - Indkomstkontrolkrav (IK) SGMFMIK
Misligholdt FM-krav - Udlandsstipendier (UD) SGMFMUD
Misligholdt FM-krav - Ændringskrav (ÆK) SGMFMÆK
Misligholdt FM-krav-EU SGMISEU
Misligholdt SVU-krav SGOPSVU
Misligholdt til uddannelsesløft SGMSTAR
Moms VAMOMSE
Moms VSMOMSE
Musikskole KFMUSIK
Månedsangivelse nummerplader MOMÅNUM
Månedsangivelse registreringsafgift DAREGMK
Nordisk bistandsaftale DFNOBIA
Nummerplade, forsendelsesgebyr MOGEFOR
OECD DFOECDF
Offerbidrag til politiet POOFBID
Omkostning, fortrinsberettiget OMKFORT
Opholdsbetaling DFOPHOL
Ophørt eftergivelse efter ordningen for socialt udsatte grupper DFMDEGS
Ophørt eftergivelse efter ordningen for socialt udsatte grupper, Underholdsbidrag DFDEGSO
Opkrævningsgebyr, rentebærende GEOPREB
Opkrævningsrente tidligere/indeværende år REOPKIÅ
Opkrævningsrenter rentebærende REOPREB
Opkrævningsrenter, tidligere år REOPKTÅ
Opsagt tidligere statsgaranterede studielån SGINFRS
Parkeringsafgifter DAPAFGI
Personlig fordring fra misligholdte lån og garantier DFPFMLG
Personlig fordring opstået hos kautionister (ved tidligere fiskeribank/jordbrugslån) DFPFOHK
Personlig fordring, FødevareErhverv DFPFFER
Plejehjem KFPLEJE
Pumpelag FFPUMPE
Punktafgift PAPUNKT
Refusion af stenfiskefartøjer PAREFSF
Registrering af husdyrhold DFREAHU
Registreringsafgift af motorkøretøjer MOREGMK
Registreringsafgift, privat MOREGMP
Renholdelse af veje FFRENHV
Renovation FFRENOV
Renovation - Husholdning FFRENOH
Renovation vedrørende virksomhed KFRENOV
Rente vedrørende lån til betaling af ejendomsskat RELÅBEJ
Rente, beboerindskudslån/boligindskudslån REBOLIG
Rente, en Skattekonto REENSKA
Rente, fortrinsberettiget fordring REFORTR
Rente, opkrævning REOPKRÆ
Rente, opkrævning REOPKVA
Renter af virksomhedskrav fra RIS VSRENFE
Renter af virksomhedskrav i RIS VARENFE
Renter licens RELICEN
Renter oprettet på Arbejdsmarkedsbidrag REARBBI
Renter på årsopgørelsen REÅRSOP
Renteskat VSRENTE
Repatrieringslov §9 DFREPAT
Restskat PSRESTS
Restskat, Rente PSRESRE
Retsafgift RETSAFG
Retsafgift ejendomsskat RERETEJ
Rottebekæmpelse FFROTTE
Rottebekæmpelse, forskudsv. afh. FOROTFO
Rottebekæmpelse, årlig FOROTÅR
Royaltyskat VSROYAL
Rykkergebyr fortrinsstillede krav - forsyningsselskab FOOMKFO
Sagsomkostninger DOSAGSO
Sagsomkostninger - Forsvaret FOSAGFO
Sagsomkostninger - politiet POSAGPO
Selskabsskat VSSELSK
Selskabsskat, aconto VSSELAC
Serviceloven, § 83 og øvrige restancer KFSERVL
Skadeforsikring PASKAFO
Skattebøde POSKABØ
Skatteefterbetaling POSKAPO​
Skolefritidsordning (SFO) KFSKOLF
Skorstensfejning og brandpræv. FOSKOBR
Skorstensfejning og Brandprævention FFSKORS
Skrotningsafgift KFSKROT
Social sikring DFSOCSI
Spil offentlige forlystelser PASPFOR
Spil væddemål PASPVÆD
Spil almennyttigt lotteri PASPALO
Spil online kasino PASPKAS
Spil uden indsats PASPUIN
Spildevand DFSPILD
Spildevand aftag./tilslutn./vedl.  FOSPATV
Spilleautomatafgift til kommunen KFSPILL
Statsafgifter FOSTATA
Stempelafgift PASTEMP
Særlig indkomstskat     PSSÆRLI
Tilbagebetalingspligt, integrationsydelse KFTILIN
Tillægsskat PSTILLÆ
Tilsynsgebyr, Kontrol af bosted DFTILSB
Tinglysningsafgift FFTINGL
Tinglysningsafgift PATINGL
Told VATOLDE
Told VSTOLDE
Told-/afgift POTOLAF
Tvangsbøde POTVAPO
Tvangsbøde planl.lovens § 51 a, stk. 5 BØTVPLL
Uberettiget modtaget aktiveringsydelse til a-kasserne / AMS FAUBMIK
Uberettiget modtaget befordringsgodtgørelse til a-kasserne / AMS FAUBMBE
Uberettiget modtaget dagpenge m.m. til a-kasserne FAUBMDP
Uberettiget modtaget efterløn til a-kasserne FAUBMEF
Uberettiget modtaget etableringsydelse til a-kasserne / AMS FAUBMEA
Uberettiget modtaget feriedagpenge til a-kasserne FAUBMFD
Uberettiget modtaget intensiv jobsøgningsindsats / AMS FAUBMIJ
Uberettiget modtaget iværksætterydelse til a-kasserne FAUBMIV
Uberettiget modtaget iværksætterydelse til a-kasserne / AMS FAUBMIA
Uberettiget modtaget kursusgodtgørelse til a-kasserne / AMS FAUBMKU
Uberettiget modtaget orlovsydelse til børnepasning / AMS FAUBMOB
Uberettiget modtaget orlovsydelse til sabbat / AMS FAUBMSA
Uberettiget modtaget orlovsydelse til uddannelse FAUBMOU
Uberettiget modtaget orlovsydelse til uddannelse / AMS FAUBMOA
Uberettiget modtaget overgangsydelse til a-kasserne FAUBMOV
Uberettiget modtaget praktikydelse til a-kasserne / AMS FAUBMPY
Uberettiget modtaget uddannelsesgodtgørelse / AMS FAUBMUG
Uberettiget modtaget uddannelsesydelse til a-kasserne FAUBMUA
Udbytteskat VSUDBYT
Uddannelseslån § 42 KFUDDLÅ
Udenlandsk underholdsbidrag UBUDEUN
Udlånsafgift/Udlånsgebyr, bibliotek DFUDAFG
Udækket lån til betaling af ejendomskatter KFUDLEJ
Underholdsbidrag, ej forskudsvis udlagt UHEFORS
Underholdsbidrag, forskudsvist udlagt UHFORSK
Underholdsbidrag, kommunen indtrådt i retten UHKOMIN
Underholdsbidrag, ægtefælle UHÆGTEF
Underholdsbidrag, procentillæg (forældreindkomst) UHTILLÆ
Uretmæssige sygedagpenge KFURSDP
Uretmæssigt underholdsbidrag KFUREBI
Vand forbrug/tilslutn./vedl FFVANDF
Vand forbrug/tilslutn./vedl FOVAFTV
Vand, forbrug lejer KFVAFBL
Vandløbsbidrag FFVANDL
Vanrøgt dyr m.v. POVANDY
Vejbelysning privat fællesvej FFVEJBE
Vejbenyttelsesafgift MOVEJBE
Vejvedligeholdelse FFVEJVL
Vægtafgift MOVÆGTA