Afskrivning af fordringer

Løbende afskrivning af gæld er en integreret og lovbestemt del af det almindelige inddrivelsesarbejde.

Gældsstyrelsen foretager afskrivninger som led i den løbende drift i forbindelse med konkurser, tvangsopløsninger, rekonstruktioner og behandling af dødsboer. Derudover sker der afskrivning af gæld i forbindelse med behandling af gældssaneringssager, ansøgninger om eftergivelse og som følge af forældelsesreglerne.

Gældsstyrelsen kan herudover afskrive gæld, hvis det vurderes at være åbenbart formålsløst eller uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at fortsætte inddrivelsen af gælden. Det gælder særligt gældsposter, som på grund af skyldnerens forhold ikke forventes at kunne inddrives og gældsposter, hvor udgifterne ved at inddrive gælden ikke står mål med det beløb, der kan inddrives – uanset skyldnerens økonomiske situation.

Gældsstyrelsen underretter både skyldner og fordringshaver om afskrivningen. Fordringshaver underrettes enten systemteknisk, hvis de er systembruger, eller ved brev, hvis de er portalbruger. Herefter er det fordringshavers ansvar at ajourføre fordringen i eget regi. Skyldnere, der får afskrevet gæld, får direkte besked via Digital Post eller pr. brev.

Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.8 Afskrivning og bortfald af fordringer, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.