Afskrivning af fordringer

Gældsstyrelsen kan afskrive fordringer til det offentlige, inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, herunder undlade at afbryde forældelse, hvis det må anses for åbenbart formålsløst, eller er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at fortsætte inddrivelsen. Reglerne herom står i gældsinddrivelsesloven.

Der gælder samme regler og praksis for afskrivning, uanset fordringens art. Dog ikke for private og udenlandske krav. Foruden ovenstående kan fordringer afskrives som følge af forældelsesreglerne i forældelsesloven.

Når Gældsstyrelsen har besluttet at afskrive fordringen og eksekveringen har fundet sted, underretter vi både skyldner og fordringshaver om afskrivningen. Skyldner modtager en endelig afskrivningsmeddelelse ved brev. Fordringshaver underrettes ligeledes om afskrivningen enten systemteknisk, hvis de er systembruger eller ved brev, hvis de er portalbruger. Herefter er det fordringshavers ansvar, at ajourføre fordringen i eget regi.