Overdragelse af fordringer

Fordringshaver kan overdrage fordringer til Gældsstyrelsen, når de er inddrivelsesparate. Det betyder, at betalingsfristen skal være overskredet og egen rykkerprocedure skal være gennemført forgæves.

Krav under 100 kroner inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger kan ikke overdrages.

Grænsen på 100 kroner gælder ikke, hvis der efterfølgende oversendes krav på fx renter eller gebyr m.v., der skal relatere sig til et krav, der allerede er under inddrivelse. Dette gælder dog ikke, hvis det tidligere oversendte krav er indfriet.

Vejledningen nedenfor er alene rettet mod det gamle inddrivelsessystem. Der vil snarest blive opdateret information, der retter sig mod såvel det nye som det gamle inddrivelsessystem.

Læs regler om overdragelse af fordringer

 • Hvordan overdrages en fordring?

  Hvis fordringshaver benytter system-til-systemløsning, skal overdragelse af fordringen ske via eget debitorsystem.

  Fordringshavere, som tidligere har benyttet fordringshaverportalen og endnu ikke er onboardet til det nye inddrivelsessystem PSRM, skal give fordringshaversupport besked, når en fordring ønskes oprettet eller ændret.

  Når du/I skal ajourføre allerede overdragne fordringer skal I anvende skabelonerne "Nedskrivning af en eller flere fordringer" eller "Tilbagekaldelse af en eller flere fordringer". Skabelonerne finder du/I i næste afsnit her i vejledningen.

  Nedskrivningsskabelonen skal også anvendes i opskrivningssituationer, men vær opmærksom på, at opskrivninger alene foretages i særlige tilfælde.

 • Underretningspligt over for kunden

  Inden en fordring overdrages til inddrivelse, har fordringshaver pligt til at underrette restanten skriftligt om, at restancen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

  Underretningspligten gælder for alle restanter, som måtte hæfte for en given fordring. Det er altså ikke nok kun at underrette fx én af interessenterne i interessentskabet eller kun den ene part ved solidarisk hæftelse.

  Underretningspligten gælder også, når en fordring indberettes til modregning.

 • Krav til fordringer

  Når en fordring overdrages til Gældsstyrelsen, skal fordringshaver angive et identifikationsnummer, der relaterer sig til fordringen. Identifikationsnummeret er enten cpr- eller cvr/se-nummer. Er det ikke muligt at angive et cpr- eller cvr/se-nummer, kan fordringen alligevel overdrages, men så skal følgende data om skyldneren angives:

  - Navn
  - Adresse
  - Land og landekode

  Fordringen skal beskrives så detaljeret som muligt. Der kan altid suppleres med yderligere oplysninger.
  I forbindelse med overdragelse af fordringer til inddrivelse, skal fordringshaver oplyse fordringens:

  - Stiftelsestidspunkt
  - Forfaldstidspunkt
  - Sidste rettidige betalingstidspunkt
  - Periode
  - Rentesats
  - Hovedstol
  - Tilskrevne renter
  - Gebyrer og
  - Omkostninger.

  Fordringshaver skal tydeligt oplyse, hvad der er hovedstol, og hvad der er renter og eventuelt gebyr tilknyttet en fordring. Det betyder, at renter og gebyr skal fremgå i særskilte poster, men med reference til hovedstolen. Desuden skal fordringshaver vedligeholde saldoen på den enkelte fordring.

  Læs mere i vejledningen Tilbagekaldelse og reguleringer af fordringer.

  Hvis renter og gebyrer ikke kan relateres til en hovedfordring, kan de som udgangspunkt ikke overdrages, da sammenkædningen mellem hovedfordring og underfordring skal være tydelig for at sikre, at der ikke inddrives på forældede fordringer. Det skyldes, at en underfordring er underlagt reglerne om accessorisk forældelse og dvs. at den bortfalder, hvis en hovedfordring er forældet. Det tillades dog, at underfordringer overdrages som selvstændige fordringer, hvis hovedfordringen allerede er betalt.

  Afvisning af en fordring vil ske, hvis oplysninger om fordringen og/eller skyldneren er så mangelfulde, at det ikke umiddelbart er muligt at oprette fordringen i den gamle inddrivelsesløsning. I så fald vil fordringshaver få besked om, hvilke oplysninger, der skal til for at få fordringen på plads i den gamle inddrivelsesløsning. Får Gældsstyrelsen kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til fordringshaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan vi helt eller delvist suspendere inddrivelsen og i sidste ende returnere fordringer.

  Læs mere under afsnittet Suspension i denne vejledning Overdragelse af fordringer.

  Fordringen vil også blive afvist, hvis den allerede er forældet på det tidspunkt, hvor den overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. I de tilfælde skal fordringshaver tilbagekalde fordringen med årsag FEJL.

  Læs mere under afsnittet Tilbagekaldelse og regulering af fordringer.

 • Stiftelsestidspunkt

  Fordringshaver skal oplyse stiftelsestidspunkt for gælden.

  Stiftelsestidspunktet er afhængigt af, hvilken fordringstype, der er tale om. Fx vil stiftelsestidspunkt for kontrolafgifter være datoen for udstedelse af kontrolafgiften, mens manglende betaling af daginstitution typisk vil være den 1. hverdag i en given måned.

  For nogle fordringshavere, der overdrager fordringer via system-til-systemløsning, kan det være et problem selv at beregne stiftelsestidspunktet. Gældsstyrelsen kan efter aftale påføre stiftelsestidspunkt.

  Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler for overdragelse til det nye inddrivelsessystem (PSRM).

 • Rykkerdatoer

  I forbindelse med fordringer, der overdrages til Gældsstyrelsen, skal fordringshaver som hovedregel indberette dato for første rykker og eventuelt anden rykker.

 • Forældelsesdato

  Når fordringen overdrages til Gældsstyrelsen, skal fordringshaver oplyse en forældelsesdato på fordringen. Forældelsesdato er den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

  Hvis der sker forældelsesafbrydende aktiviteter hos fordringshaver, skal det meddeles til Gældsstyrelsen, sådan at forældelsesdatoen altid er korrekt registreret hos Gældsstyrelsen.

  Når hæftelse på en hovedfordring forælder, forælder også de tilhørende renter og gebyrer/afgifter, som kan relateres til en hovedfordring, uanset om disse har en forældelsesdato, der ligger længere ude i fremtiden.

  Udenlandske fordringer følger det pågældende lands regler for forældelse.

 • Hæftelsesforhold

  Der kan være flere skyldnere, som hæfter for en given fordring. Når en fordring vedrører flere hæftere, og fordringshaver ønsker, at der skal foretages inddrivelse hos disse, skal der indsendes oplysning om alle hæfterne, herunder måden hvorpå de hæfter, og hvor meget de hæfter for.

  Fordringshaver har underretningspligt over for hæfterne om overdragelse til Gældsstyrelsen.

 • Note

  Det vil være muligt for fordringshaver at skrive en note om skyldneren eller fordringen.
  Hvis fordringshaver vælger at udfylde feltet fordringsnote, vil inddrivelsen igangsættes manuelt frem for maskinelt.

  Det vil forlænge sagsgangen og skal kun anvendes i de tilfælde, hvor fordringsnoten er nødvendig for sagens behandling. Fordringsnote er omfattet af reglerne om aktindsigt.

 • Vedhæftede dokumenter

  Det er muligt for fordringshaver og rettighedshaver at vedhæfte et dokument til fordringen.

  Som udgangspunkt skal en skyldner identificeres med enten cpr-nummer eller cvr-/se-nummer.
  Personer eller virksomheder, der ikke har et cpr-nummer eller et cvr-/se-nummer vil få tildelt en for Gældsstyrelsen unik nøgle (AKR-nummer).

  Fordringshaver vil få oplyst det tildelte AKR-nummer, og nummeret skal oplyses ved fremtidig overdragelse af fordringer på skyldneren.

 • Fordringsarter

  Fordringshaver skal også oplyse, med hvilket sigte en fordring overdrages. I den forbindelse benytter Gældsstyrelsen begrebet fordringsart.

  De fordringsarter, fordringshaver ønsker at anvende, skal på forhånd være aftalt med Gældsstyrelsen og vil fremgå af dine tilslutningsvilkår til den gamle inddrivelsesløsning.

  1. Fordringer til inddrivelse
  Når fordringshaver overdrager en fordring til inddrivelse, skal fordringen være beskrevet så godt, at Gældsstyrelsen umiddelbart kan gå i gang med den faktiske inddrivelsesindsats.

  Det er et krav, at fordringen inden overdragelse til inddrivelse er inddrivelsesparat. Det vil sige, at betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure er gennemført.

  Inddrivelsesindsatsen vil tage udgangspunkt i en given skyldners samlede gæld til det offentlige. Fordringen vil indgå i dækningsrækkefølgen med den modtagelsesdato, der registreres på fordringen, når den modtages hos Gældsstyrelsen.

  Fordringshaver har forud for overdragelsen sendt nødvendig(e) rykker(e) efter egne procedurer og underrettet skyldneren/skyldnerne om overdragelsen. I særlige situationer kan det være umuligt at indberette datoer for rykkerskrivelser. Det vil fx være tilfældet, hvis skyldner har ukendt adresse eller fremsendelse af rykkeren er kommet retur.

  2. Fordringer til modregning m.v.
  Når en fordring overdrages til modregning mv., er det alene med henblik på at kunne få del i udbetalinger fra det offentlige.

  Læs uddybende information gældsinddrivelsesloven §§ 7 (modregning) og 8 (indtrædelse).

  Fordringshaver har pligt til at meddele Gældsstyrelsen, hvis en fordring skal ændre status fra modregning til inddrivelse.

  3. Transporter/udlæg
  En lang række fordringshavere er også udbetalende myndighed, fx hvis myndigheden administrerer en støtteordning.

  En udbetalende myndighed kan modtage transport i den udbetaling, som ellers skulle tilfalde skyldner. Sådanne transporter skal efter aftale indberettes til Gældsstyrelsen, som herefter sikrer, at transporten dækkes som led i den samlede modregning.

   

 • Suspension

  Gældsstyrelsen kan helt eller delvis suspendere inddrivelsen af fordringer fra en fordringshaver, hvis der er kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til fordringshaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen.

  Suspensionen gælder alle fordringer, som Gældsstyrelsen skønner, kan være berørt af fejlen.

  Gældsstyrelsen ophæver suspensionen når fordringshaveren har identificeret og tilbagekaldt de fordringer, som på baggrund af fordringshavers undersøgelse har været berørt af fejlen.

  Har fordringshaver ikke inden en af Gældsstyrelsen fastsat frist identificeret og tilbagekaldt berørte fordringer, kan Gældsstyrelsen tilbagesende samtlige fordringer inkl. renter og gebyrer, som i første omgang blev suspenderet.

  Suspenderede fordringer forrentes forsat.
  Suspensionen medfører, at der ikke inddrives på fordringen og at fordringen ikke indgår i dækningsrækkefølgen under suspensionen.

  Ophæves suspensionen gentræder fordringerne i dækningsrækkefølgen, men dækninger, der er foretaget af andre fordringer mens suspensionen har været gældende, ændres ikke.

  Ved endelig tilbagesendelse af fordringer på grund af fordringshavers manglende identificering og tilbagekaldelse, kan Gældsstyrelsen beslutte, hvorvidt dækninger og rentetilskrivning hos Gældsstyrelsen på de tilbagesendte fordringer skal ophæves.

 • Returnering af fordringer

  Hvis Gældsstyrelsen vælger at returnere en fordring til fordringshaver, vil der altid være oplyst en årsagskode. Typisk vil returnering ske, hvis fordringen ikke kan inddrives eller efter aftale med fordringshaver.

  Returneringen sker via underretningsmeddelelse for de fordringshavere, der benytter system-til-systemløsning, og via brev til de fordringshavere, der benytter Fordringshaverportalen.