Roller og ansvar som rettighedshavere

En rettighedshaver er i denne sammenhæng betegnelsen for en borger, en virksomhed eller en instans, der anmelder rettigheder i henhold til transporter i udbetalinger fra det offentlige. Som rettighedshavere regnes også udlægshavere.

Udbetalinger til en borger eller virksomhed, kan med dennes accept overdrages ved transport til den rettighedshaver, der står i transportdokumentet. Gældsstyrelsen sikrer, at en eventuel beløbsbegrænsning, der er oplyst på transporten, respekteres.

For at sikre korrekt dækningsrækkefølge skal anmeldelser om henholdsvis modtagne transporter og foretagne udlæg ske til Gældsstyrelsen, i tilfælde hvor det offentlige er fordringsdebitor. Gældsstyrelsen registrerer rettigheden i den gamle inddrivelsesløsning.

 

Rettighedshaver

 • Underretningspligt

  Når Gældsstyrelsen registrerer en ændring i en transport, bekræfter Gældsstyrelsen registreringen over for både transportgiver og transporthaver. Hvis Gældsstyrelsen afviser at notere en transport, orienteres som udgangspunkt alene transporthaveren.

 • Vilkår for rettighedshavere

  En rettighedshaver kan kun anmelde transport i fordringstyperne Transport i udbetalingstype X og Udlæg.

  Transporter i papirform kan på nuværende tidspunkt udelukkende håndteres manuelt.

  Anmodninger om transporter sendes derfor til:

  Gældsstyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

 • Transporter og udlæg

  For at sikre korrekt dækningsrækkefølge skal anmeldelser om henholdsvis modtagne transporter og foretagne udlæg, i tilfælde hvor det offentlige er fordringsdebitor, og hvor der kan ske modregning, ske til Gældsstyrelsen, og dermed registreres i den gamle inddrivelsesløsning.

  Fordringshaver, der i relation til transporten, er fordringsdebitor skal indberette transporten på lige fod med en fordring, og således at transporten indgår i dækningsrækkefølgen efter de givne regler. Når modregning har fundet sted, afregnes direkte til rettighedshaver.

  For at kunne få noteret en transport hos Gældsstyrelsen er der nogle krav, der skal være opfyldt, blandt andet:


  1. Transporten skal være underskrevet af både transportgiver og transporthaver.

  2. Dokumentet skal indeholde både transportgivers og transporthavers navn, adresse og cpr-nummer/cvr-nummer.

  3. Transportdokumentet skal vedhæftes/medsendes selve anmodningen om notering af transporten.

   Se supplerende information i Den juridiske vejledning.