Generelle krav til fordringer

Vejledningen herunder gennemgår de generelle krav, som vi stiller til jeres overdragelse af fordringer. 

Udover de generelle krav herunder, finder I specifikke krav samt praksis for, hvordan I udfylder stamdata korrekt, i jeres individuelle aftalegrundlag.

Både de generelle krav samt stamdatakrav for jeres tilgængelige fordringstyper, har til formål at sikre en korrekt praksis, så vi kan inddrive jeres fordringer lovligt.

I kan se jeres aftalegrundlag samt stamdatakrav for jeres tilgængelige fordringstyper på siden Individuelle aftaler.

Generelle krav til overdragelse af fordringer

 • I skal gennemføre jeres sædvanlige rykkerprocedure

  I må først overdrage fordringer til inddrivelse efter udløbet af sidste rettidige betalingsdato og efter en forgæves ”sædvanlig rykkerprocedure”.

  • Udløb af sidste rettidige betalingsdato
   Sidste rettidige betalingsdato, er det tidspunkt, hvor skyldner senest kan betale fordringen uden at være i misligholdelse.

   PSRM modtager ikke fordringer, hvor fristen for sidste rettidige betalingsdato endnu ikke er udløbet. Disse vil derfor blive afvist.

   

  • Sædvanlig rykkerprocedure
   I skal gennemføre ”sædvanlig rykkerprocedure”. Hverken gældsinddrivelsesloven eller forarbejderne hertil indeholder et eksplicit krav om, at I faktisk skal praktisere en rykkerprocedure. Et sådant krav kan dog følge af anden lovgivning, eller af jeres sædvanlige praksis.
 • I skal underrette skyldner skriftligt, før I overdrager fordringen til inddrivelse

  Dekorativ illustration af skriftlig underretning af skyldner

  I må som hovedregel først overdrage fordringer til inddrivelse, når skyldner har modtaget en skriftlig underretning herom. I praksis kan underretningen ske som led i opkrævningsproceduren, fx på selve opkrævningen eller – hvis I praktiserer en rykkerprocedure – på sidste rykkerskrivelse, inden I overdrager fordringen.

  Underretningen skal overholde følgende krav:

  • underretningen skal gives, inden fordringen overdrages til inddrivelse
  • underretningen skal gives skriftligt
  • underretningen skal gives af jer eller den, der på vegne af jer opkræver fordringen.


  Hvis der er flere skyldnere, som hæfter for fordringen, skal I huske, at de alle skal have en individuel underretning. Desuden skal I indberette skyldnerne samtidig, da det ikke er muligt at eftersende en medhæfter på en allerede indsendt fordring.

  Særlige undtagelser for kravet

  Hovedreglen kan fraviges i situationer, hvor det ikke er muligt at underrette skyldner om overdragelsen eller underretningen antages at medføre en væsentlig forringelse af muligheden for at opnå dækning.

  Det vil fx ikke være muligt at foretage underretning af skyldneren, hvis skyldneren ikke er tilmeldt folkeregisteret og ikke har oplyst en adresse, og samtidig er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Ligeledes vil I kunne undlade en underretning ved foretagelse af udlæg uden foregående underretning, ved indgivelse af konkursbegæring, hvor der er begået økonomisk kriminalitet eller hvis skyldner er blevet arresteret. 

 • I skal holde hovedfordringer adskilt fra renter og lignende ydelser

  Grafisk illustration af, at hovedfordringer ikke må indeholde renter og lignende ydelser

  En hovedfordring er i juridisk forstand et krav, som ikke bortfalder, fordi et andet krav forælder. Det kan fx være et krav på restskat, en parkeringsafgift eller en bøde udstedt af politiet. Hovedfordringer må derfor ikke indeholde fordringer, der er omfattet af begrebet ”rente og lignende ydelse”.

  ”Rente og lignende ydelse” omfatter rente (både kreditrente og morarente), provisioner og gebyrer (blandt andet rykkergebyrer og PBS-gebyrer), men omfatter ikke omkostninger i forbindelse med forsøg på at inddrive fordringen.

  Det er vigtigt, at I overdrager hovedfordringer og ”rente og lignende ydelse”, fx en opkrævningsrente, hver for sig, som hver sin selvstændige fordring.

  I skal derfor overdrage hovedfordringer i den korrekte hovedfordringstype, og tilsvarende skal underfordringer, som er omfattet af ”rente og lignende ydelse”, overdrages til den korrekte underfordringstype - og som hovedregel med reference til hovedfordringen.

  Det er jeres ansvar, at de hovedfordringer, I sender til inddrivelse, ikke indeholder renter og lignende ydelser.

  I kan se jeres tilgængelige fordringstyper i jeres individuelle materiale på siden Individuelle aftaler.

 • I skal overdrage renter og lignende ydelser relateret til den hovedfordring, de er beregnet af

  Grafisk illustration af, at underfordringer skal overdrages relateret til den hovedfordring, den er beregnet af

  Renter og lignende ydelser er et afledt krav, og kategoriseres som en underfordring, der relaterer sig til en hovedfordring. Som udgangspunkt, skal I derfor altid overdrage underfordringer med en reference til den hovedfordring, som den er beregnet af. Hvis I har et gebyr, som relaterer sig til flere fordringer, der overdrages til inddrivelse på samme tid, skal I vælge én af fordringerne at knytte gebyret til.

  Kravet skal sikre, at Gældsstyrelsen kan håndtere inddrivelsen korrekt og lovligt - blandt andet i forbindelse med dækningsrækkefølge, dokumentation overfor skyldner og forældelse. En underfordring på ”rente og lignende ydelse” bortfalder ved den relaterede hovedfordrings forældelse - i modsætning til en hovedfordring, der ikke holder op med at eksistere, fordi et andet krav forælder.

  I skal derfor være opmærksomme på, at I relaterer underfordringer til den korrekte hovedfordring - og ligeså, at I vælger den korrekte underfordringstype, når I overdrager dem til inddrivelse.

  Særligt for renter og lignende ydelser, som er beregnet af en allerede indfriet hovedfordring

  Hvis I har en hovedfordring, som allerede er indfriet (under opkrævning eller ved modregning), men de påløbne renter og lignende ydelser ikke er indfriet, skal I indsende hovedfordringen med saldoen 0 kr. (0-fordring). Dernæst skal I indsende kravet på de påløbende renter og lignende ydelser, som I skal relatere til 0-fordringen.

  0-fordringen, som I relaterer til, skal indeholde alle relevante stamdata, så det er muligt for Gældsstyrelsen at vurdere fordringens retskraft og beskrive over for skyldneren, hvilken fordring som rentekrav mv. er beregnet af.

  Særlige afvigelser for kravet

  I kan afvige fra hovedreglen om at relatere renter og lignende ydelser til den hovedfordring, som de er beregnet af, hvis:

  • I opkræver på vegne af Told- og Skatteforvaltningen
  • I gør brug af et saldoprincip i jeres debitorsystem


  I disse tilfælde kan I overdrage renter og lignende ydelser som selvstændige hovedfordringer. Bemærk, at disse også betragtes som selvstændige hovedfordringer i relation til forældelse.

  Er I omfattet af ovenstående afvigelser for kravet, vil det stå i jeres individuelle materiale, hvor I også har fået tildelt en selvstændig fordringstype til disse krav.

  I kan se jeres tilgængelige underfordringstyper i jeres materiale på siden Individuelle aftaler.

 • I skal holde jeres fordringer adskilt, og overdrage disse enkeltvist

  Grafisk illustration af, at to eller flere fordringer ikke må slås sammen til én fordring ved overdragelse

  To eller flere fordringer må ikke blive slået sammen og overdraget til inddrivelse som én fordring. Dette gælder for både hoved- og underfordringer.

  I skal derfor til enhver tid overdrage fordringer enkeltvis, og I må ikke lægge fordringerne sammen i et samlet beløb på fordringen (fx ved flere rater eller to eller flere gebyrer, der relaterer sig til samme hovedfordring).​

  Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at fordringer med forskelligt lovgrundlag ikke sammenblandes, da det blandt andet kan have betydning for forældelsesfristen.

  Det er jeres ansvar at sørge for, at I altid overdrager fordringer enkeltvis og ikke lægger flere fordringer sammen til ét samlet beløb.

  Særlige afvigelser for kravet

  Der kan være særlige forhold som gør, at flere fordringer gerne må blive slået sammen til én. Hvis I er omfattet af denne undtagelse, vil det fremgå af jeres individuelle aftalegrundlag.

  I kan se jeres individuelle aftalegrundlag på siden Individuelle aftaler.

 • I skal sikre, at fordringernes stamdata overholder kravene til datafeltets indhold

  Kravet har til formål at sikre, at I kun overdrager fordringer, der ikke er forældede, har de nødvendige stamdata samt lever op til gældende GDPR-krav. Derved kan vi korrekt og lovligt administrere og inddrive jeres fordringer.

  De generelle definitioner for stamdatafelterne kan ses i nedenstående tabel. 

  I finder jeres specifikke fordringstypers stamdatakrav og filterregler i jeres individuelle aftalegrundlag under sektionen Individuelle aftaler

   

  Tabel over stamdatafelternes generelle krav og definitioner

  Stamdatafelt Obligatorisk/
  Valgfri
  Definition af stamdata
  Beløb Obligatorisk Feltet skal indeholde fordringens beløb (restgæld) på det tidspunkt, hvor I overdrager fordringen til Gældsstyrelsen. Beløbet er en numerisk værdi, svarende til fordringens aktuelle pålydende på tidspunktet.
  Hovedstol Obligatorisk Feltet angiver fordringens oprindelige pålydende.
  Fordringshaver Obligatorisk Feltet skal angive, hvem fordringshaver er. Fordringshaver er betegnelsen for den, som er kreditor for fordringen. Det vil sige den, som har et tilgodehavende hos en skyldner (debitor).
  Fordringshaver Reference Obligatorisk Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere fordringen, fx et sagsnummer. Hvis I anvender samme sagsnummer til flere fordringer, skal I kunne adskille den enkelte fordring, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
  Fordringsart Obligatorisk Feltet angiver, hvilken status I ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives vil oversendelse. Feltet beskriver således, hvorvidt 1) fordringen er under inddrivelse (INDR), 2) fordringen alene er oversendt med henblik på modregning (MODR). OBS! Kun fordringsart INDR kan benyttes i PSRM.
  Fordringstype (kode) Obligatorisk Fordringstype angiver den overordnede type, som en fordring kan karakteriseres som. Fordringstypen anvendes til at beskrive det retlige grundlag, hvorpå fordringen beror. Fx henviser fordringstypen ”PSRESTS” (restskat) benævnelsesmæssigt til kildeskattelovens
  regler om efteropkrævning af den del af årets skat, som ikke er betalt a conto ved indkomstårets udløb.
  Fordringstypen for de fordringer, som I ønsker at oversende til inddrivelse, vil blive aftalt i forbindelse med jeres tilslutning til PSRM.
  HovedfordringsID Obligatorisk Feltet bruges til at knytte en relateret fordring til en hovedfordring, når I overdrager den relaterede fordring til Gældsstyrelsen på et senere tidspunkt end hovedfordringen.
  Beskrivelse Obligatorisk/
  Valgfri afhængig af fordringstype
  Feltet er et fritekstfelt, og er som udgangspunkt valgfrit. Feltet anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter.
  For at opfylde de forvaltningsretlige beskrivelseskrav vil det i nogle tilfælde være obligatorisk at udfylde beskrivelsesfeltet. I de tilfælde, hvor det er obligatorisk, er indholdet aftalt i forbindelse med jeres tilslutning.

  Hvis beskrivelsesfeltet er udfyldt, vil teksten blive medtaget i Gældsstyrelsens breve til skyldner. Derfor må feltet ikke indeholde:
  - personoplysninger som fx CPR-nr.
  - navn og adresse på andre end skyldneren selv.

  Feltet kan indeholde maks. 100 karakterer. I brevene til skyldner anvendes ”fordringstypebeskrivelse” og ”stiftelse” eller ”periode” til at beskrive fordringen. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige til at specificere fordringen overfor skyldner, vil det være nødvendigt, at I medsender en tekst i beskrivelsesfeltet som supplement til fordringstypebeskrivelsen og stiftelse/periode.
  Fordringsperiode Obligatorisk/
  Valgfri afhængig af fordringstype
  Feltet anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring. I nogle tilfælde er periodernes længde defineret af lovgivningen, fx for personskatter, hvor skatten normalt angår kalenderåret, eller
  for moms, hvor perioden normalt er måneden, kvartalet eller halvåret. Hvis de ydelser, borgeren har modtaget, vedrører en bestemt periode (fx daginstitutionsbetaling vedrørende en bestemt måned), angives
  denne. For fordringstyper, hvor fordringsperiode er et punkt i tid, fx en parkeringsafgift, skal perioden ikke angives. Det kan dog i særlige tilfælde aftales, at perioden angives med samme dato i fra- og til felterne.
  Stiftelsesdato Obligatorisk/
  Valgfri afhængig af fordringstype
  Feltet skal indeholde datoen for fordringens stiftelsestidspunkt. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed. Den retsstiftende begivenhed er det tidspunkt, hvor kravet efter lovgivningen
  opstår.
  Forfaldsdato Obligatorisk/
  Valgfri afhængig af fordringstype
  Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor I kan kræve fordringen betalt.
  Sidste rettidige betalingsdato (SRB) Obligatorisk/
  Valgfri afhængig af fordringstype
  Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner
  kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt
  individuelt mellem jer og skyldner, eller fastsat ensidigt af jer som fordringshaver.
  I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB.
  Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller betalingsordningen, som I skal angive i feltet. Bemærk, at rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før I må overdrage fordringen til inddrivelse.
  Identifikation af skyldner Obligatorisk Indberetning af information om skyldner. Skyldner er identificeret med en entydig identifikation ved CPR nr., CVR/SE nr. eller AKR nr. Se hvordan I får tildelt et AKR-nummer på siden Registrering af skyldner uden et CPR- eller CVR-nummer.
  Forældelsesdato Obligatorisk Feltet angiver den sidste dag fordringen er retskraftig.
  Feltet skal indeholde den forældelsesdato, som gælder på det tidspunkt fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, og således ikke den oprindelige forældelsesdato. For krav der alene på indsendelsestidspunktet har en bortfaldsdato, angives denne. Det aftales i forbindelse med jeres tilslutning til PSRM, hvilke fordringstyper, hvor bortfaldsdatoen skal anvendes.
  Domsdato Valgfri Feltet kan anvendes til at angive datoen for en domsafsigelse, hvis der er afsagt dom i en sag. I givet fald skal feltet indeholde datoen for en dom, som fastslår
  skyldnerens pligt til at betale i form af et beløb i en given valuta. Dom må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og
  anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
  Forligsdato Valgfri Feltet kan anvendes til at angive dato for et forlig på samme måde som for domsdato. Feltet ”Forligsdato” skal i så fald indeholde den dato, hvor forligsaftalen blev indgået. Dette er normalt den dag, hvor den sidste af forligets parter underskriver forligsaftalen. Forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens
  eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
  Rentevalg Valgfri Dette er en struktur, der indeholder felter for henholdsvis anvendt renteregel, rentesatskode og rentesats.
  Fordringsnote Valgfri Feltet er et fritekstfelt, der anvendes til at overbringe sagsrelevante bemærkninger fra jer til
  Gældsstyrelsen. Jeres information i fordringsnoten bliver vurderet af Gældsstyrelsen inden
  inddrivelsen bliver igangsat.
  Fordringsdokumenter Valgfri Feltet indeholder dokumentation for fordringens eksistens.
  Kundenote Valgfri Feltet kan anvendes til at give information om skyldneren, som I finder relevant for Gældsstyrelsen.
  P-nummer Valgfri Feltet P-nummer (produktionsnummer) angiver en specifik produktionsenhed eller lokation, som fordringen knytter sig til.
  Bobehandling Valgfri i systemløsning /
  Obligatorisk i portalløsning
  Feltet angiver, om en fordring er omfattet af bobehandling.

   

 • I skal overholde gældende GDPR-krav

  Dette krav er særligt vedrørende stamdatafeltet ”Beskrivelse” i forbindelse med jeres overdragelse af fordringer.

  Når I udfylder beskrivelsesfeltet, bliver indholdet medsendt til skyldner i Gældsstyrelsens breve. Det er derfor vigtigt, at I ikke indsender personoplysninger som fx CPR-nr. og/eller navne- og adresseoplysninger på andre end skyldner selv.

  Oplysninger om, hvem en fordring omhandler – ud over skyldneren – er ikke relevant for, at vi kan inddrive den oversendte fordring. Disse oplysninger kan i værste tilfælde føre til alvorlige databrud.

  Hvis personoplysninger i beskrivelsesfeltet fremgår som et krav i jeres aftalegrundlag, beder vi jer alene indtaste de første seks cifre af CPR-nummeret - og ikke andet, hvis der er tale om andre personer end skyldneren selv.

  Bemærk at hvis I er system-til-system-bruger, er det også jeres ansvar at sørge for, at jeres debitor- og fagsystemer overholder, hvilke informationer beskrivelsesfeltet må indeholde.

Når vi har modtaget jeres fordring

Når I har sendt en ny fordring til inddrivelse, returnerer systemet med en kvittering. Kvitteringen indeholder et tildelt fordrings-ID samt eventuelle oplysninger om de tilføjede hæftelsesforhold, AKR-nummer m.v.

Ligeledes giver systemet en slutstatus på jeres indsendte fordring, som kan være én af følgende: UDFØRT, AFVIST, eller HØRING.