Vi kan inddrive din udenlandske gæld

Gældsinddrivelseslovens regler finder også anvendelse ved inddrivelse af visse typer af udenlandsk gæld, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 2. Du kan i den gældsopgørelse, der er vedhæftet den afgørelse, du har modtaget fra Gældsstyrelsen, finde oplysning om, hvilke typer af krav der er omfattet af afgørelsen.

Lande med dobbeltbeskatningsaftaler

Det retlige grundlag for at inddrive gæld med gældstypebeskrivelsen ”Dobbeltbeskatningsaftale” afhænger af, hvilket land gældsposten kommer fra. Nedenfor er en liste over de lande, som Danmark har indgået aftale med, om at yde bistand ved inddrivelse af skattekrav. Ved at klikke på de enkelte lande kan du finde oplysning om det retlige grundlag for, at skattekrav fra det pågældende land kan inddrives i Danmark.

Lande med aftale om beskatning:

 • Belgien

  Det følger af artikel 27 i overenskomst af 16. oktober 1969 mellem Belgien og Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat (bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1971), at de kontraherende stater påtager sig at yde gensidig hjælp med det formål at forkynde og inddrive skatter, som omfattes af overenskomsten.

 • Estland

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 4. maj 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 22 af 21. februar 1994), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand ved opkrævningen af de af en skatteyder skyldige skatter i det omfang, skatterne er blevet endelig fastsat i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.

 • Filippinerne

  Det følger af artikel 27 i overenskomst af 30. juni 1995 med Filippinerne til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 11 af 30. juni 1997), at de kontraherende stater skal påtage sig at yde hinanden bistand ved inddrivelsen af en skatteyders skyldige skatter i det omfang, det skyldige beløb er blevet endeligt fastsat i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.

 • Finland

  Det følger af art 1, litra g i bekendtgørelse nr. 42 af 30. april 1992 af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden bistand i skattesager med hensyn til inddrivelse af skat og sikkerhedsstillelse for betaling af skattekrav.

 • Ghana

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 20. marts 2014 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Ghana til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter af indkomst og kapitalgevinster (bekendtgørelse nr. 14. af 15. december 2015), at de kontraherende stater yder hinanden bistand ved inddrivelse af skattekrav.

 • Holland

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 1. juli 1996 mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og formue (bekendtgørelse nr. 4 af 22. april 1998), at de to stater forpligter sig til at yde hinanden bistand og støtte med hensyn til opkrævning i overensstemmelse med disses respektive love og administrative bestemmelser af de skatter, som omfattes af denne overenskomst, tillige med eventuelle forhøjelser, tillæg, forsinkede betalinger, rentebeløb og omkostninger vedrørende de pågældende skatter.

 • Indien

  Det følger af artikel 27 overenskomst af 8. marts 1989 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 118 af 10. november 1989), at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden hjælp og bistand ved opkrævningen af de skatter, som er omfattet af denne overenskomst, i tilfælde hvor skatterne er endelig forfaldne i henhold til lovgivningen i den stat, som fremsætter anmodningen.

 • Island

  Det følger af art 1, litra g i bekendtgørelse nr. 42 af 30. april 1992 af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden bistand i skattesager med hensyn til inddrivelse af skat og sikkerhedsstillelse for betaling af skattekrav.

 • Israel

  Det følger af artikel 25 i overenskomst af 9. september 2009 mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Israels regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 2012), at de kontraherende stater yder hinanden bistand ved inddrivelse af skattekrav.

 • Letland

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 10. december 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Letland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 20 af 21. februar 1994), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand ved opkrævningen af de af en skatteyder skyldige skatter i det omfang, skatterne er blevet endelig fastsat i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.

 • Litauen

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 13. oktober 1993 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Litauen til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 21 af 21. februar 1994), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand ved opkrævningen af de af en skatteyder skyldige skatter i det omfang, skatterne er blevet endelig fastsat i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.

 • Marokko

  Det følger artikel 27 i overenskomst af 8. maj 1984 mellem Kongeriget Marokko og Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af regler om gensidig administrativ bistand for så vidt angår skatter af indkomst og formue (bekendtgørelse nr. 77 af 15. august 1994), at de kontraherende stater er enige om at yde hinanden bistand og støtte med hensyn til opkrævningen af de skatter, som er omfattet af overenskomsten, og med hensyn til afgiftsforhøjelser, tillægsafgifter, forsinkelsesgebyrer, renter og omkostninger forbundne med disse skatter bortset fra sådanne, som er af strafferetlig karakter, når disse beløb er endeligt forfaldne til betaling i henhold til den anmodende stats love og administrative forskrifter og i overensstemmelse med denne overenskomst.

 • Norge

  Det følger af art 1, litra g i bekendtgørelse nr. 42 af 30. april 1992 af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden bistand i skattesager med hensyn til inddrivelse af skat og sikkerhedsstillelse for betaling af skattekrav.

 • Sverige

  Det følger af art 1, litra g i bekendtgørelse nr. 42 af 30. april 1992 af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden bistand i skattesager med hensyn til inddrivelse af skat og sikkerhedsstillelse for betaling af skattekrav.

 • Sydafrika

  Det følger af artikel 27 i overenskomst af 21. juni 1995 med Sydafrika til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 1996), at de kontraherende stater, i det omfang der er hjemmel dertil i deres respektive interne lovgivning, skal yde hinanden bistand ved inddrivelse af de i artikel 2 nævnte skatter, samt ved inddrivelse af renter og bøder i forbindelse med sådanne skatter, forudsat at den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om inddrivelse, har foretaget rimelige skridt til inddrivelse af sådanne skatter.

 • Taiwan

  Det følger af lov nr. 1184 af 12. december 2005 om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark, jf. artikel 25 i aftale af 30. august 2005 mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår indkomstskatter, at hvert af områderne skal bestræbe sig på, som var det deres egne skatter, at inddrive enhver skat som omhandlet i artikel 2, som er pålagt af det andet område, og hvor opkrævningen er nødvendig for at sikre, at fritagelse for eller nedsættelse af skat i medfør af denne aftale i det andet område ikke gives til personer, som ikke er berettiget til sådanne fordele.

 • Tyrkiet

  Det følger af artikel 26 i overenskomst af 30. maj 1991 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 129 af 14. december 1993), at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hjælp og gensidig bistand ved forkyndelse og opkrævning af skatter, der er omfattet af artikel 2, herunder påløbne forhøjelser, renter, udgifter og bøder, der ikke har karakter af straf.

 • Tyskland

  Det følger af artikel 33 i overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave samt vedrørende bistand i skattesager (bekendtgørelse nr. 158 af 6. december 1996), at de kontraherende stater skal yde hinanden bistand med inddrivelse af skyldig skat.

 • Uganda

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 14. januar 2000 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Uganda til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2001), at de kontraherende stater skal yde hinanden bistand med inddrivelse af skyldig skat.

 • Ukraine

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 5. marts 1996 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Ukraines Regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 116 af 3. oktober 1996), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand ved opkrævningen af de af en skatteyder skyldige skatter i det omfang, størrelsen deraf er blevet endelig fastsat i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.

 • USA

  Det følger af artikel 27 i overenskomst af 19. august 1999 mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 13 af 14. april 2000), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand med hensyn til opkrævningen af skatter i henhold til artikel 2 (De af overenskomsten omfattede skatter) tillige med renter og omkostninger, tillæg til disse skatter og civilretlige bøder, der er omhandlet i denne artikel som et "skattekrav" ("revenue claim").

 • Venezuela

  Det følger af artikel 28 i overenskomst af 3. december 1998 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Republikken Venezuelas Regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 34 af 4. december 2001), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand med inddrivelse af skyldige skatter i det omfang, at dette beløb er blevet endeligt fastsat i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende stat, som fremsender anmodningen om bistand.

Fordringer fra udlandet

Det følger af artikel 10 i aftale af 11. september 1981 med Finland, Norge og Sverige om gensidig bistand i toldsager, at staterne er enige om at toldmyndighederne i de kontraherende stater på anmodning skal bistå med inddrivelse af en anden kontraherende stats fordringer i forbindelse med gennemførelse af toldlovgivningen (bekendtgørelse nr. 92 af 23. september 1982)

OECD

Det følger af artikel 1, stk. 2, litra b og artikel 11, stk. 1 i OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager af 25. januar 1988, at den bidragssøgte myndighed inddriver efter anmodning fra den bistandssøgende stat fordringer, der er omfattet af OECD og Europarådets konvention. Konventionen er implementeret i dansk ret ved lov nr. 132 af 26. februar 1992 om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD.

Krav fra EU-lande iht. lov om gensidig bistand ved inddrivelse

Det følger af artikel 10, stk. 1 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger, at den bidragssøgte myndighed efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed inddriver fordringer, der er omhandlet i en akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat, jf. EU’s inddrivelsesdirektiv art. 10, stk. 1. Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Krav fra EU-lande iht. Bistandsoverenskomst/direktiv

Det følger af artikel 10, stk. 1 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger, at den bidragssøgte myndighed efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed inddriver fordringer, der er omhandlet i en akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat, jf. EU’s inddrivelsesdirektiv art. 10, stk. 1. Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Nordisk bistandsaftale

Det følger af art 1, litra g i bekendtgørelse nr. 42 af 30. april 1992 af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden bistand i skattesager med hensyn til inddrivelse af skat og sikkerhedsstillelse for betaling af skattekrav.

Social sikring

Det følger af artikel 84 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikkerhedsordninger, som ændret ved forordning nr. 988/2009 af 16. september 2009, at skyldige bidrag til en medlemsstats institution kan inddrives, og ydelser, der med urette er blevet udbetalt af en medlemsstats institution, kan tilbagesøges i en anden medlemsstat efter gældende procedurer og med de garantier og fortrinsrettigheder, som gælder for inddrivelse af skyldige bidrag og tilbagesøgning af ydelser, der med urette er blevet udbetalt af den tilsvarende institution i den sidstnævnte medlemsstat.

Bøde Finland - politiet

Det følger af § 1 i lov nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., at bøder pålagt i disse lande, kan fuldbyrdes i Danmark.

Bøde Island - politiet

Det følger af § 1 i lov nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., at bøder pålagt i disse lande, kan fuldbyrdes i Danmark.

Bøde Norge - politiet

Det følger af § 1 i lov nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., at bøder pålagt i disse lande, kan fuldbyrdes i Danmark.

Bøde Sverige - politiet

Det følger af § 1 i lov nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., at bøder pålagt i disse lande, kan fuldbyrdes i Danmark.

Bøde Grønland - politiet

Det følger af § 254 i lov nr. 306 af 30. april 2008 kriminallov for Grønland, at bøder, der er fastsat i Grønland, kan inddrives i den øvrige del af riget efter de regler, der er fastsat dér.

Udenlandske underholdsbidrag

Det følger af artikel 1 i overenskomst af 25. februar 2000 mellem  Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændringer i  konventionen af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag, at en retskraftig dom, administrativ beslutning eller en af offentlig myndighed godkendt aftale, hvorefter nogen i en af kontraherende stater er forpligtet til at betale underholdsbidrag til ægtefælle, tidligere ægtefælle, barn, stedbarn eller barnets mor, skal umiddelbart anerkendes i de andre kontraherende stater. Retskraftig dom, administrativ beslutning, af offentlig myndighed godkendt aftale eller anden skriftlig aftale, hvorefter nogen i en af kontraherende stater er forpligtet til at betale sådant bidrag, og som kan fuldbyrdes i denne stat, skal på begæring fuldbyrdes umiddelbart i en anden kontraherende stat. Det samme gælder en endnu ikke retskraftig dom og en af retten afsagt kendelse eller beslutning, som kan fuldbyrdes efter reglerne om retskraftige domme (bekendtgørelse nr. 13 af 4. april 2002 af ).

Det følger af artikel 4 i konvention af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt, at afgørelse om underholdsbidrag, som er truffet i en kontraherende stat, skal anerkendes eller fuldbyrdes i en anden kontraherende stat, hvis den er truffet af en myndighed, der efter konventionen anses for at være kompetent og hvis afgørelsen ikke længere kan indbringes for højere instans ved ordinære retsmidler i den stat, hvori den er truffet (bekendtgørelse nr. 15 af 22. februar 1988).

Det følger af artikel 2 i konvention af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn, at afgørelser angående underholdspligt, som er truffet i en af de kontraherende stater, uden prøvelse af det materielle indhold, skal anerkendes og erklæres eksegible i de andre kontraherende stater forudsat, at en række betingelser er opfyldt.(bekendtgørelse nr. 26 af 1. april 1966).

De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet (bekendtgørelse nr. 49 af 24. august 1962)

Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Denne forordning er omfattet af Danmarks retsforbehold, og derfor ikke gælder Danmark. Gennem parallelaftalen med EU om Bruxelles I-forordningen har Danmark dog tilsluttet sig dele af underholdspligtsforordningen - se bekendtgørelse nr. 1838 af 22. december 2015 om anvendelse af underholdspligtforordningen

Gebyr, opkrævning

Det retlige grundlag for at inddrive gæld med fordringstypebeskrivelsen ”Gebyr, opkrævning” afhænger af, hvilket hovedkrav gælden er relateret til. Hvis du er i tvivl om, hvilket hovedkrav din gæld er tilknyttet, kan du kontakte Gældsstyrelsen for nærmere information.

Rente, inddrivelse

Det retlige grundlag for at inddrive gæld med fordringstypebeskrivelsen ”Rente, inddrivelse” afhænger af, hvilket hovedkrav gælden er relateret til. Hvis du er i tvivl om, hvilket hovedkrav din gæld er tilknyttet, kan du kontakte Gældsstyrelsen for nærmere information.

 

Du læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.6 International inddrivelse, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.