Gyldig fra

Forkert klagevejledning i visse afgørelser fra 2015-2017

I Gældsstyrelsen lægger vi vægt på, at vores sagsbehandling er effektiv, korrekt og ansvarlig. Men vi har desværre konstateret, at der var forkerte oplysninger i en del af de klagevejledninger, som SKAT sendte ud i en periode fra maj 2015 til marts 2017.

Det drejer sig om sager, der omhandler modregning af og lønindeholdelse for gæld til politiet. Derfor gør vi nu opmærksom på, at der fortsat er mulighed for at klage over disse sager.

Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal vi have modtaget din klage senest den 28. juli 2020. Se hvordan du klager på Sådan klager du.

Hvem kan klage?

Hvis du i perioden fra 19. maj 2015 og frem til 20. marts 2017 har modtaget en afgørelse om modregning til dækning af bøder, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger, afsoningsomkostninger eller offerbidrag, som du ønsker at klage over, kan du kontakte Gældsstyrelsen.

Det samme gælder, hvis du i perioden fra 6. maj 2015 og frem til 8. september 2015 har modtaget en afgørelse om lønindeholdelse til dækning af de nævnte gældstyper.

Ændret fortolkning

Det fremgik tidligere af de nævnte afgørelser, at det ikke var muligt at klage med henvisning til straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2. Denne fortolkning blev ændret af Landsskatteretten i en afgørelse af 12. januar 2017.

Det betyder, at du som borger kan klage efter de almindelige regler i gældsinddrivelseslovens § 17, når klagen omhandler restanceinddrivelsesmyndighedens administration, hvorimod du ikke kan klage over selve gælden.

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse har vi derfor ændret i den klagevejledning, vi giver i forbindelse med en afgørelse om modregning og lønindeholdelse til dækning af bøder mv.

Hvad sker der, hvis du klager

Hvis Gældsstyrelsen modtager en klage, vil vi tage stilling til klagen.

Gældsstyrelsen kan på baggrund af klagen træffe en ny afgørelse i sagen, hvis den tidligere afgørelse var forkert. Klagefristen er på tre måneder, som begynder, når borgeren er gjort bekendt med en korrekt klagevejledning. Det er derfor, vi skal have modtaget din klage senest den 28. juli 2020. Dog kan Skatteankestyrelsen se bort fra, at fristen overskrides under særlige omstændigheder.

Hvis Gældsstyrelsen efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen, sender vi klagen til Skatteankestyrelsen sammen med en udtalelse om sagen. Skatteankestyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen. Du kan læse mere på Sådan klager du.

Hvis Gældsstyrelsen på baggrund af en klage vurderer, at en tidligere afgørelse om modregning eller lønindeholdelse var forkert, vil vi tage stilling til et eventuelt krav om tilbagebetaling.